Voľné pracovné miesto

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem  informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:          Základná škola, Kežmarská 30, 040 11 Košice

Kategória voľného pracovného miesta:      učiteľ anglického jazyka, 17 vyuč. hod. a geografie, 8 vyučovacích hodín

Podkategória pedagog. zamestnanca:      učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:                        vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Kvalifikačná požiadavka:                         aprobačné predmety ANJ, GEO

Požadované doklady:                              životopis zaslaný e-mailom

Iné požiadavky:                                       bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

Nástup do zamestnania:                          na zastupovanie počas MD od 1.04.2014

Informácie na tel.:                                   0911 273 992

e-mail:                                                    zs@k30.sk

web:                                                       www.k30.sk

V Košiciach 9.3.2014                              Mgr. Pavel Horňák, riaditeľ školy

Posted in Články.