História

História našej školy sa začala písať 4. septembra 1967. V tomto roku boli na našom Sídlisku Terasa otvorené dve základné školy a jednou z nich bola aj naša – ZŠ na Steinerovej ulici 30, dnes Kežmarskej 30. Budova školy leží na kopci v strede mestskej časti Košice – Západ, blízko Magistrátu mesta Košice. Je to dvojposchodová budova s nezastrešeným átriom. Veľká jedáleň oddeľuje školu od susednej ZŠ. Areál tvorí park so zeleňou, hádzanárske ihrisko, basketbalové ihrisko a malý školský pozemok. Futbalové ihrisko s atletickou dráhou využívame spoločne s vedľajšou školou. Do školy prichádzali i prichádzajú žiaci zo všetkých lokalít mesta i okolia.

Počiatočné úspechy, ktoré dosahovali naši žiaci na rôznych súťažiach, najmä však v matematike a prírodovedných predmetoch, významne zasiahli do zmeny štatútu školy. V roku 1975 sa naša škola ako druhá v Košiciach etablovala na školu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. V rokoch 1975-1996 sme mali v každom ročníku II. stupňa vytvorenú jednu takzvanú “matematickú” triedu. Od roku 1996 kvôli zvýšenému záujmu žiakov a hlavne rodičov, v 5., 6. a 7. ročníku boli vytvorené po dve matematické triedy. Od roku 2001 pre skvalitnenie výberu sme sa vrátili k jednej matematickej triede v každom ročníku. K náročným vedomostným testom z matematiky sme pridali aj posúdenie stavu pripravenosti psychológom.

Už v roku 1985 bola na škole zriadená špeciálna učebňa na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Postupne sa prebudovala na modernú počítačovú učebňu pripojenú na internet. Vďaka Infoveku a sponzorskej činnosti rodičov a priateľov školy je vybavená modernými počítačmi a využíva sa na kvalitnú výuku matematiky, ale i ostatných premetov. V roku 2003 sme otvorili aj druhú počítačovú učebňu. Z projektu “Počítače pre školy” sme v roku 2004 dostali ďalších 6 výkonnejších počítačov. Pri príležitosti prechodu Venuše pred Slnkom sme dňa 8.6.2004 slávnostne uviedli do prevádzky dátovú optickú sieť. Rýchlosť pripojenia na internet dosahuje 3 600 kbps. V sieti je zapojených 5 základných škôl, gymnázium a CVČ. Toto voľné združenie škol a školských zariadení vystupuje pod názvom TERASAnet. V roku 2008 sme zriadili tretiu mobilnú notebookovú počítačovú učebňu. V súčasnosti máme v sieti 36 počítačov a 36 notebookov. Postupne do tried inštalujeme dataprojektory pripojené na počítač, reproduktory a prípadne interaktívne eBeam tabule. K dnešnému dňu máme 7 takýchto multimediálnych učební.

K 24.5.2005 škola získala oficiálny certifikát vzdelávacej inštitúcie a bol jej pridelený rating medzinárodnou spoločnosťou International Education Society. Certifikácia školy a spolupráca s IES bola ukončená 31.3.2008.

Škola sa zapojila do mnohých projektov. Z dlhodobých sú to: Certifikácia IES – úroveň školy hodnotená ratingom, Infovek – zavádzanie IKT do vzdelávania, Školiace centrum Infoveku – školenia pedagógov i verejnosti Košíc k informačnej gramotnosti, eTwinning – medzinárodná spolupráca škôl, Počítačová gramotnosť – zvyšovanie informačnej gramotnosti žiakov školy, SIPS – vedecký inkubátor, Škola budúcnosti – hľadanie budúcnosti vyučovania pomocou IKT,Notebook pre každého žiaka.
Z krátkodobých sú to: Digitálni Štúrovci – školenia verejnosti Košíc k informačnej gramotnosti, Otvorená škola – vybudovanie vlastnej strelnice, Kultúrne poukazy – zvýšenie účasti pedagógov a žiakov na kultúrnych podujatiach, Deň narcisov – finančná pomoc detskej onkológii, Komparo – skúšobné testovanie žiakov 9. ročníka pred Monitorom, ESF – aktivácia nezamestnaných, ROP – rekonštrukcia školy.

Pri škole už dlhé roky pôsobí školské športové stredisko vo volejbale dievčat a školské športové stredisko v športovej gymnastike. Postupne k nim pribúdajú ďalšie pohybové aktivity ako streľba a tanec. V areáli školy pre zlepšenie pohybových aktivít sme dobudovali hádzanárske a basketbalové ihrisko. V budove školy máme vlastnú strelnicu. V telocvični bol urobený nový protišmykový náter. V roku 2008 nám MČ Košice-Západ vybudovalamultifunkčné ihrisko s umelým trávnikom pre futbal, volejbal, tenis i basketbal.

V školskom roku 2016/2017 sme prešli na plne elektronickú agendu školy. Je to čipová evidencia dochádzky žiakov, elektronická triedna kniha, elektronická žiacka knižka, rozvrh, zastupovanie, e-learning. To všetko na EduPage portáli prístupnom pre rodičov i žiakov v mobile či tablete.

Vo funkcii riaditeľa školy pôsobili:

Jozef Dzuro, Ondrej Petričko, Ladislav Tóth, Mgr. Helena Korscheltová, Mgr. Mária Sedláková a Mgr. Pavel Horňák.

Vo funkcii zástupcov riaditeľa školy pôsobili:

Tibor Szoták, Adela Pajtášová, Mária Bocanová, PaedDr. Kornélia Harachová, Ján Miškovič, Mgr. Mária Černíková, Mgr. Beáta Bardelčíková, Mgr. Gizela Vargová, Mgr. Ivan Bober, Mgr. Mária Koštialová, Mgr. Zlatica Valentová a PaedDr. Jana Poprocká.