Profilácia

Hlavné úlohy

1. Školský vzdelávací program
2. Interaktívne triedy
3. Cudzie jazyky
4. Športová príprava
5. Spolupráca s rodičmi
6. Rovnosť príležitostí
7. Estetizácia a materiálne vybavenie školy

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Hlavným cieľom školy je poskytovať kvalitné vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP). V priebehu štúdia žiaci nadobúdajú rozvinuté kľúčové kompetencie primerané ich veku. Úspešným absolvovaním ŠkVP a ukončením 4. ročníka žiaci získajú primárne vzdelanie, ukončením 9. ročníka nižšie sekundárne vzdelanie. ŠkVP obsahuje učebné plány od 1. ročníka pre tanečné triedy a jazykové triedy. Od 5. ročníka pre interaktívne triedy so zameraním na informatiku a matematikušportové triedy so zameraním na streľbu. Celým ŠkVP sa prelína zameranie školy na poskytovanie kompetencií v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) ako neoddeliteľnej súčasti nášho života. Predpokladom toho je každodenné kvalitné vyučovanie a zodpovedný prístup pedagógov vedúci ku kritickému mysleniu a dosahovaniu nadpriemerných výsledkov. V riadení pedagogického procesu prejdeme na takmer kompletnú elektronickú agendu školy. V každej triede k existujúcemu PC s projektorom pribudne elektronická triedna kniha v podobe tabletu či smartfónu. Pedagóg bude viesť elektronickú triednu knihu priamo komunikujúcu s tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi, elektronickou žiackou knižkou, rozvrhom, zastupovaním, evidenciou dochádzky žiakov, platieb rodičov i web stránkou školy. To všetko pod priamou kontrolou rodičov vo vlastných mobiloch.

INTERAKTÍVNE TRIEDY

Hlavnou profiláciou školy sú interaktívne triedy so zameraním na informatiku a matematiku. Zmyslom je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spo­ločnosti XXI. storočia a zlepšovať schopnosť mladej generácie konkurovať na trhu práce.

Existujúce tri počítačové učebne chcem neustále modernizovať. Rovnako náročné bude aj udržiavanie funkčnosti multimediálnej techniky vo všetkých triedach a kabinetoch. Budeme sa snažiť o postupné realizovanie projektu Od tabuľky s griflíkom k tabletu, a tak naplno umožňovať využívanie digitálneho učiva i našej vysoko rýchlostnej optickej sietes datacentrom.

Multimediálne vyučovanie takmer všetkých predmetov má za cieľ postaviť učiteľa do roly edukačného “sprievodcu” a “sprostredkovateľa” vedomostí a po­znania. Súčasťou tohto výchovno-vzdelávacieho procesu musia byť i školské elektronické testovania v Systéme e-Test, do ktorého sme sa aktívne zapojili v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania.

Ako integrálnu súčasť vyučovania budeme podporovať konfrontáciu výsledkov v rozmanitých súťažiach. Rovnako aj Komparo je správnym krokom k úspešnému zvládnutiu Testovania 9.

Vyvrcholením snaženia a aktivít v oblasti IKT môže byť pre žiakov i učiteľov získanie Certifikátu ECDL. Naše web stránky (https://k30.sk/ a https://k30.edupage.org/) sú informačným zdrojom o aktivitách školy pre rodičov i verejnosť. Do ich neustálej aktualizácie odzrkadľujúcej život školy sa zapájajú všetci pedagógovia ale i žiaci.

CUDZIE JAZYKY

Profil absolventa Základnej školy na Kežmarskej 30 smerujem k zvládnutiu troch gramotností: základnej, cudzojazyčnej a počítačovej. Preto chceme dlhodobo zvyšovať dôraz na jazykové vzdelávanie v troch svetových jazykoch (angličtine, nemčine, ruštine). Podľa záujmu a personálnych možností aj ďalších dvoch svetových jazykov. V primárnom vzdelávaní budeme podporovaťrozšírenie vyučovania cudzích jazykov od 1. ročníka. V nižšom sekundárnom vzdelávaní budeme poskytovať výučbu druhého cudzieho jazyka podľa záujmu žiakov. Našou stálou úlohou bude stabilizácia a motivácia kvalifikovaných pedagogických pracovníkov na vyučovanie cudzích jazykov.

Vo všetkých vyučovacích predmetoch budeme podporovať bilingválne vyučovanie podľa schopností príslušných pedagógov. Existujúcu mobilnú jazykovú učebňu chceme doplniť o prí-slušný softvér a pokúšať sa o získanie projektu jazykového laboratória.

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA

Málo pohybu je nepriaznivým trendom súčasnosti. Preto chceme zachovať rovnováhu medzi rozumovou a telesnou výchovou, medzi sedením pri PC a pohybom. Ako motiváciu využijeme aj ciele projektu Európske mesto športu 2016. Budem podporo­vať športovanie čo najväčšieho počtu žiakov. Umožníme to otváraním záujmových krúžkov vo volejbale,streľbe, basketbale, florbale, futbale, tanci. V ŠkVP podporíme športové triedy so zameraním na streľbu. Súčasťou vyučovacieho procesu bude vždy aj dosahovanie pekných výsledkov v školských športových súťažiach, ktoré vyhlasuje SAŠŠ i Mesto Košice. V záujme toho budeme naďalej vylepšovať špor­tový areál. Chceme vybudovať hádzanárske ihrisko s tartanovým povrchom, ktorého súčasťou budú aj dve basketbalové a volejbalové ihriská a dvoj doskočisko pre skok do diaľky. Naše multifunkčné ihriskostrelnicu chceme udržiavať vo funkčnom stave. V zimných mesiacoch podľa poveternostných podmienok naďalej umožníme žiakom korčuľovanie na vlastnom átriovom klzisku. Pre rastúci záujem chcem pokračovať v tradíciilyžiarskych kurzov aj pre 2.- 4. ročníky. V rámci rekreačného využitia veľkých prestávok sprístupníme športové aktivity ako je šach v átriu, skoky na trampolíne, stolný tenis, stolný futbal a pod.
             Na preverenie tréningovej činnosti našich žiakov uskutočníme už 17. ročník Mestskej streleckej ligy, Memoriálu Kopeckého a 2. ročník streleckej súťaže hopa cup. V máji sa tradične pripravujeme na Štvorylku a svojou vysokou účasťou podporujeme prekonávanie Guinessovho rekordu tanečníkov v uliciach miest.

SPOLUPRÁCA S RODIČMI

Dobrá spolupráca s rodičmi sa odvíja od dobrej in­formovanosti rodičov o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu. Umožní to mobilná aplikácia EduPage, v ktorej rodičia uvidia klasifikáciu i dochádzku svojho dieťaťa, domáce úlohy, informácie o písomkách či skúšaní, preberané učivo, ospravedlnenky, rozvrh, suplovanie. Všetko do pár minút po zadaní priamo v svojom mobile. Materiálna rovina spolupráce musí prinášať transparentnosť a účelnosť pri využí­vaní finančnej pomoci zo strany rodičov. V rekreačnej oblasti sprístupníme rodičom a žiakom telocvičňu i multifunkčné ihrisko. V spolupráci s rodičmi chceme podporovať tradíciu Športového dňa – Výstupu na K30 určeného spoločne strávenému dopoludniu žiakov s učiteľmi, rodičmi či dokonca prarodičmi (bolo už 8. ročníkov). Pri propagovaní činnosti školy chceme naďalej pokračovať v tradičnej skvelej akcii pre rodičov a verejnosť Večerom otvorených dverí v rámci Európskeho dňa rodičov a škôl a Dňom otvorených dverí pre škôlkarov a ich rodičov.

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTI

Talentovaným žiakom umožňujeme rozvíjať svoje schopnosti vo výberových triedach. Rovnakú príležitosť chceme poskytovať aj žiakom handicapovaným. Pre zvládanie školských povinností integrovaným žiakom umožníme individuálny prístup prideľovaním pedagogických asistentov. Pre žiakov s ťažkosťami jemnej motoriky zriadime v triedach PC kútiky. Podporím vybavenie učební pre individuálne vyučovanie. Pre účinné upokojenie a relaxáciu vybudujeme snoezelen.

ESTETIZÁCIA A MATERIÁLNE VYBAVENIE ŠKOLY

Čas strávený v škole je u žiakov a mnohých zamestnancov omnoho väčší ako čas strávený doma. Preto chceme, aby toto prostredie bolo príjemné a atraktívne. Žiaci sú do tohto procesu vtiahnutí súťažou v estetike a aktivite tried. Po rekonštrukcii školy je ešte potrebné dokončiť výbavu školy vstavanými skriňami na II. stupni a dokončiť výmenu starých dverí. Pre zlepšenie hygieny prostredia zabezpečíme olejový náter soklov. Bezpečnosť zlepšíme opravou asfaltových chodníkov, cesty vo dvore a senzorovým osvetlením bočného chodníka. Potrebná je aj oprava strechy a oprava kanalizácie. Niektoré vstupné priestory skrášlime kamienkovými chodníkmi a strieškou na ochranu pred dažďom. Pre ŠKD vybudujemedetské ihrisko. V okolí školy musí dominovať pestovaný trávnik, pekná výsadba a zeleň kríkov a stromov.

Škola si však musí budovať imidž hlavne kvalitným výchovno-vyučovacím procesom, ale aj ponukou takých činností, ktoré sú v Košiciach jedinečné a prinášajú úžitok škole i žia­kom. Výsledkom takého snaženia musia byť výborné výsledky vo výchove a vzdelávaní, spokojnosť žiakov a hlavne rodičov. Takto chceme šíriť dobré meno školy a zavedenej značky K30.

V Košiciach 31.8.2016                                                       Mgr. Pavel Horňák, riaditeľ školy