O nás

OBRAZOK

Školský klub detí

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa riadi Výchovným programom ŠKD –  VÝCHOVNÝ PROGRAM K30   a plánom práce MZ ŠKD, ktorý vychádza z plánu práce školy. Jednotlivé úlohy a akcie sú v spolupráci s deťmi rozpracované do mesačných plánov. Možnosť aktívneho podielu detí pri výbere obsahu, príprave činností a podujatí, významne stimuluje ich záujem a aktivitu. Deti vedieme k úcte k materinskému jazyku, ľudovým tradíciám, pestujeme kladný vzťah k rodnému mestu, kraju a celej vlasti. K tomu využívame prácu s knihou, prácu s časopismi spoluprácu s MsKM a inými kultúrnymi stánkami nášho mesta. Výchovný proces zameriavame okrem iných na environmentálnu výchovu, výchovu v duchu humanizmu a rešpektovania ľudských práv. Je to práca, pri ktorej je nutná vynaliezavosť a improvizácia. Nevyhnutná je tiež trpezlivosť a veľká dávka pochopenia detskej duše, ktorá je už v popoludňajších hodinách vyčerpaná a nie vždy ochotná vnímať na 100%. Zložky výchovy sú rozmanité, počnúc Oddychovou a rekreačnou činnosťou, tematických oblastí výchovy (TOV), ktoré si naše vychovávateľky upravili nasledovne:– Múdre hlavičky (Spoločensko vedná výchova), Zruční remeselníci (Pracovnotechnická v.), Zdravá streda (Telovýchovná a športová v.), Malí umelci (Esteticko-výchovná v.), Deti Zeme (Prírodovedná v.) a končiac prípravou na vyučovanie. Deti sú zapájané do súťaží a školských kultúrnych vystúpení, kde majú možnosť prezentovať vedomosti a zručnosti nadobudnuté prácou v ŠKD. Odmenou je ich dôvera, radosť z práce a dosiahnuté výsledky.


Činnosť 
ŠKD sa delí na: ranná služba  6,00 – 7, 45 hod.
                                       popoludňajšia činnosť  začína po ukončení vyučovania, podľa rozvrhu
                                       dlhá služba  16,00 – 17,30 hod. (alebo podľa potreby)

Do ŠKD sa žiak prihlasuje na základe Žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD, ktorú schvaľuje riaditeľ školy a kde je potrebné vyplniť všetky údaje.

Odhlasovanie z ŠKD sa uskutočňuje písomnou formou do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci.

Pri akýchkoľvek zmenách, rodič komunikuje s vychovávateľkou prostredníctvom písomného vyjadrenia, osobného alebo telefonického kontaktu.

Mesačná platba
do ŠKD sa uskutočňuje spravidla prostredníctvom priameho bankového prevodu. Každé dieťa má pridelený variabilný symbol. Suma: 11 €/ mesačne. Úhradu je potrebné poukázať do 10-teho dňa v aktuálnom mesiaci.  Je možné platiť aj  za viac mesiacov naraz. Ak má dieťa minimálne dvoch školopovinných súrodencov, platba do ŠKD sa znižuje na 8, 80€.

Výchovná činnosť
v každom oddelení ŠKD prebieha ihneď po ukončení vyučovania a končí  o 16,00 hod., preto je vhodné, aby dieťa zostávalo v ŠKD minimálne do 15,30 hod. a zúčastňovalo sa tak nerušene výchovného procesu.

Na obed dieťa prihlasuje  a aj odhlasuje rodič osobne alebo formou telefonického kontaktu v školskej jedálni (tel. č. 055 642 34 92). Odhlásiť a prihlásiť dieťa na obed môže rodič do 8,00 hod. v aktuálny deň. Žiaci sa preukazujú čipovým kľúčom. K čipovému kľúču je potrebné zabezpečiť šnúrku s označeným menom. Čipové kľúče ostávajú v triede alebo oddelení ŠKD.

V každom oddelení ŠKD vychovávateľka poskytne rodičom telefonický kontakt, pre uľahčenie komunikácie. Deti počas výchovného procesu telefonovať nemôžu.