Rada rodičov

2 % z dane pre Vaše deti – vyhlásenie 2018 – tlačivá prijímame v škole

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania zasielajte e-mailom na zs@k30.sk

Štatút Združenia rodičov pri ZŠ Kežmarská 30

Plán triednych aktívov Združenia rodičov 2019/2020

11.09.2019 (streda o 17.00 hod.)           plenárna schôdza a triedne aktívy
21.10.2019 (pondelok o 16.30 hod.)     schvaľovanie rozpočtu RZ
13.11.2019 (streda o 16.30 hod.)            triedne aktívy po 1. štvrťroku
08.01.2020 (streda o 16.30 hod.)          triedne aktívy pred koncom 1. polroka
08.04.2020 (streda o 16.30 hod.)          triedne aktívy po 3. štvrťroku
03.06.2020 (streda o 16.30 hod.)          triedne aktívy pred koncom školského roka

Poznámka: zasadnutia Rady rodičovského združenia budú v uvedené dni počas triednych aktívov a v inom čase podľa aktuálnej potreby.

Zloženie Rady združenia rodičov 2019/2020

Trieda Priezvisko Meno Titul Mobil E-mail
1.A Jurčo Michal Bc. 0944 713 420 mi.jurco@gmail.com
1.B Šebeková Petra Bc. 0915 609 255 petradu@centrum.sk
1.C Saxová Drahoslava JUDr. 0911 459 958 saxa66@gmail.com
2.A Cirnerová Drahoslava 0904 117 275 drahoslava.cirnerova@gmail.com
2.B Vološinová Katarína Ing. 0902 386 488 kozlejova@gmail.com
2.C Vaľovská, PhD. Zlata Ing. 0917 916 484 zlata.valovska@gmail.com
3.A Peti Miroslav Ing 0905 990 914 miroslav.peti@gmail.com
3.B Štarková Zuzana Mgr. 0903 714 432 zstarkova@gmail.com
3.C Ginn Marcela 0915 431 207 marcela.ginn@me.com
4.A Fraňová Monika Mgr. 0904 509 539 franova.m@gmail.com
4.B Kušnirik Pavol 0915 966 326 kusnirik@gmail.com
4.C Goleňová Miroslava Mgr. 0907 308 852 m.durova@gmail.com
5.A Bakičová Martina 0918 029 635 bakicovam@gmail.com
5.B Wunschová Katarína Ing. 0905 651 871 katarina.wunschova@gmail.com
5.C Smoluchová, PhD. Lenka Ing. 0907 591 975 lenka.smoluchova@gmail.com
6.A Selimi Katarína Bc. 0948 027 118 katarina.gondolova66@gmail.com
6.B Korytková Mária 0905 973 828 maria.korytkova@alltra.sk
6.C Kubíková Júlia Ing. 0907 182 506 juxal@netkosice.sk
7.A Grendelová Nataša Ing. 0903 185 190 natasagrendelova@gmail.com
7.B Bazanová Lucia 0905 128 761 bazanova.lucia@zoznam.sk
8.A Bilá Andrea Ing. 0911 104 895 andrea.bila14@gmail.com
8.B Štefanovičová Viera 0905 775 674 stefanovicova.viera@gmail.com
9.A Janošková Veronika Mgr. 0907 595 593 veronikajanosko@gmail.com
9.B Tóth Róbert 0905 012 243 rtbuty@gmail.com
Rozpočet Združenia rodičov 2018/19
Príjmová časť Plánované príjmy Skutočné príjmy
1. Zostatok k 31.8.2018 1 679,64 € 1 679,64 €
Príspevky na RZ 4 000,00 € 4 661,00 €
3. 2% z daní 2 500,00 € 2 915,21 €
4. Úrok 0,00 € 0,00 €
5. Komparo 0,00 € 507,00 €
6. Maks 0,00 € 155,00 €
7. Maksík 0,00 € 302,50 €
8. Expert geniality show 0,00 € 94,00 €
9. Všetkovedko 0,00 € 134,00 €
10 Klokan 0,00 € 388,00 €
11. Lyžiarsky výcvik 0,00 € 0,00 €
SPOLU 8 179,64 € 10 836,35 €
Výdavková časť Plánované výdavky Skutočné výdavky
1. Školské súťaže
MO školské kolo 5.-9. ročník – 5 kat. á 15 € 75,00 € 79,85 €
Pytagoriáda školské kolo 3.-8.ročník – 5 kat. á 15 € 75,00 € 82,70 €
Olympiáda v SJL – 8.-9. roč. – 2 kat. á 15 € 30,00 € 32,63 €
Hviezdoslavov Kubín 1.- 4. ročník – 2 kat. á 15 € 30,00 € 33,11 €
Hviezdoslavov Kubín 5.-9. ročník – 6 kat. á 15 € 90,00 € 91,10 €
Olympiáda v ANJ – 2 kat. á 15 € 30,00 € 30,25 €
Olympiáda v NEJ – 1 kat. á 15 € 15,00 € 14,78 €
Súťaž Reading is easy 3.- 4. roč. 15,00 € 15,30 €
DEJ olympiáda – 3 kat. á 15 € 45,00 € 29,76 €
GEO olympiáda – 4 kat. á 15 € 60,00 € 37,67 €
Technická olympiáda – 2 kat. á 15 € 30,00 € 25,00 €
Biblická olympiáda – 1 kat. á 15 € 15,00 € 14,89 €
Slávik Slovenska – 3 kat. á 15 € 45,00 € 47,52 €
Šaliansky Maťko – 3 kat. á 15 € 45,00 € 43,81 €
Európsky deň jazykov 15,00 € 0,00 €
Stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľa školy 30,00 € 23,70 €
Strelecká súťaž o pohár riaditeľa školy 30,00 € 0,00 €
Najlepší športovci školy 20,00 € 0,00 €
First Lego League, lego roboty 129,00 € 0,00 €
2. Korešpondenčné súťaže
Expert geniality show 25 žiakov á 2 € (cena 4 €) 50,00 € 188,00 €
Všetkovedko 2.-5. roč. 94 žiakov x 2 € (cena 4 €) 188,00 € 268,00 €
Maksík 2.-4. roč. 55 žiakov x 4 € (cena 9,5 €) 220,00 € 522,50 €
Maks 5.-8. roč. 31 žiakov x 5 € (cena 10 €) 155,00 € 310,00 €
Klokan 1.- 9.roč. 200 žiakov á 2 € (cena 4 €) 400,00 € 776,00 €
Komparo 8.- 9. roč. 55 žiakov á 2,9 € (cena 5,9 €) 159,50 € 324,50 €
Komparo 4.- 6. roč. 100 žiakov á 2,9 € (cena 5,9 €) 290,00 € 672,60 €
3. Podujatia
Večer otvorených dverí 65,00 € 125,28 €
Kežmarský minimaratón 30,00 € 20,20 €
Playback, šarkaniáda, snehuliáda 90,00 € 92,55 €
Imatrikulácia, zápis 60,00 € 160,25 €
Halloween 30,00 € 44,80 €
Mikuláš 190,00 € 199,02 €
Vianočné Matiné 30,00 € 46,75 €
Karneval 1.- 4. 60,00 € 59,44 €
ŠvP odmeny á 2 € pre 4. roč. / 60 žiakov 120,00 € 124,35 €
ŠvP odmeny á 2 € pre 2. roč. / 40 žiakov 80,00 € 82,30 €
ŠvP odmeny á 2 € pre 5.- 7. roč. / 70 žiakov 140,00 € 147,79 €
LV odmeny á 2 € pre 1. stupeň / 80 žiakov 150,00 € 0,00 €
LV odmeny á 2 € pre 2. stupeň / 40 žiakov 80,00 € 0,00 €
Olympijský festival detí a mládeže a MDD 30,00 € 29,16 €
Turisticko-branný pretek 30,00 € 0,00 €
Poľsko-Nemecko-Slovenský projekt (500+500) 1 000,00 € 98,35 €
Podujatie ŠKD v lesíku 30,00 € 240,95 €
4. Učebné pomôcky
ŠKD spoločenské hry 50,00 € 222,77 €
Lopty 60,00 € 0,00 €
Nástenné tabule – veľké a malé písané písmo (6 ks) 120,00 € 110,00 €
Ceduľky, fixy a utierky na ceduľky pre RUJ 15,00 € 0,00 €
Knihy na spoločné mimočítankové čítanie (15 ks) 90,00 € 116,51 €
Číselný kalendár (25 ks) 220,00 € 0,00 €
Plavecké diplomy (70 ks) a medaily (18 ks) 35,00 € 31,00 €
Spotrebný materiál na TECH 50,00 € 14,78 €
Pomôcky na hodiny VYV 50,00 € 5,28 €
Telesá, spojené nádoby, spotrebný materiál 103,00 € 172,17 €
Chemikálie, gumené rukavice, destilovaná voda 40,00 € 0,00 €
Nástenné mapy Svet, Európa 200,00 € 0,00 €
Hodiny výučbové 24 ks 72,00 € 0,00 €
Sieťový adaptér DC 10V 39,00 € 0,00 €
Komponenty k základnej súprave LME EV3 80,00 € 0,00 €
EV3 Lego nabíjacia batéria 106,00 € 212,42 €
5. Knihy, zošity
Knihy na záver školského roka 23 tried á 30 € 690,00 € 690,00 €
Knihy na rozvoj čítania ANJ 180,00 € 179,97 €
Pracovné zošity po 1 sade pre 5.,6.,7.R Mat- Bero 42,00 € 0,00 €
Odborná pubjikácia – SJL 30,00 € 27,20 €
6. Poplatky, pošta, iné 90,00 € 128,60 €
7. Registrácia 2% dane 60,00 € 53,56 €
8. Rezerva 0,00 € 0,00
8 SPOLU 6 923,50 € 7 248,45 €
Zostatok v banke a pokladni 20.3.2019 3 587,90 €