Rada rodičov

2 % z dane pre Vaše deti – vyhlásenie 2018 – tlačivá prijímame v škole

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

Štatút Združenia rodičov pri ZŠ Kežmarská 30

Plán triednych aktívov Združenia rodičov 2018/19

12.09.2018 (streda o 17.00 hod.)                – plenárna schôdza a triedne aktívy
14.11.2018 (streda o 16.30 hod.)                 – triedne aktívy po 1. štvrťroku
09.01.2019 (streda o 16.30 hod.)                 – triedne aktívy pred koncom 1. polroka
10.04.2019 (streda o 16.30 hod.)                – triedne aktívy po 3. štvrťroku
05.06.2019 (streda o 16.30 hod.)                – triedne aktívy pred koncom školského roka
Poznámka: zasadnutia Rady rodičovského združenia budú v stredy o 17.30 hod. po triednych aktívoch a v inom čase podľa aktuálnej potreby a týchto termínov:
17.10.2018 (streda o 16.30 hod.)                – schvaľovanie rozpočtu rodičovského združenia

Zloženie Rady združenia rodičov 2018/19

Trieda Priezvisko Meno Titul Mobil E-mail
1.A Murcková Silvia Ing. 0903 633 515 silvia.murckov@gmail.com
1.B Vološinová Katarína Ing. 0902 386 488 kozlejova@gmail.com
1.C Vaľovská, PhD. Zlata Ing. 0917 916 484 zlata.valovska@gmail.com
2.A Kornecký Peter Ing. 0905 628 457 kornecky.peter@gmail.com
2.B Štarková Zuzana Mgr. 0903 714 432 zstarkova@gmail.com
2.C Ginn Marcela 0915 431 207 marcela.ginn@me.com
3.A Fraňová Monika Mgr. 0904 509 539 franova.m@gmail.com
3.B Kušnirik Pavol 0915 966 326 kusnirik@gmail.com
3.C Goleňová Miroslava Mgr. 0907 308 852 m.durova@gmail.com
4.A Murgaš Jozef Ing. 0907 219 987 jose.murgi@gmail.com
4.B Wunschová Katarína Ing. 0905 651 871 katarina.wunschova@gmail.com
4.C Smoluchová, PhD. Lenka Ing. 0907 591 975 lenka.smoluchova@gmail.com
5.A Selmi Katarína Bc. 0948 027 118 katarina.gondolova66@gmail.com
5.B Korytková Mária 0905 973 828 maria.korytkova@alltra.sk
5.C Kubíková Júlia Ing. 0907 182 506 juxal@netkosice.sk
6.A Grendelová Nataša Ing. 0903 185 190 natasagrendelova@gmail.com
6.B Bazanová Lucia 0905 128 761 bazanova.lucia@zoznam.sk
7.A Bilá Andrea Ing. 0911 104 895 andrea.bila@ness.com
7.B Kušnírová Silvia Ing. 0911 129 414 skusnirova@gmail.com
8.A Janošková Veronika Mgr. 0907 595 593 veronikajanosko@gmail.com
8.B Tóth Róbert 0905 012 243 rtbuty@gmail.com
9.A Pudelská Zuzana 0905 653 374 marcelpudelsky@hotmail.com
9.B Karaffová Jana 0917 660 711 kara@cnet.sk


Rozpočet Združenia rodičov 2018/19

Príjmová časť Plánované príjmy Skutočné príjmy
1. Zostatok k 31.8.2018 1 679,64 € 1 679,64 €
Príspevky na RZ 4 000,00 € 4 661,00 €
3. 2% z daní 2 500,00 € 0,00 €
4. Úrok 0,00 € 0,00 €
5. Komparo 0,00 € 165,00 €
6. Maks 0,00 € 155,00 €
7. Maksík 0,00 € 302,50 €
8. Expert geniality show 0,00 € 94,00 €
9. Všetkovedko 0,00 € 134,00 €
10 Klokan 0,00 € 388,00 €
11. Lyžiarsky výcvik 0,00 € 0,00 €
SPOLU 8 179,64 € 7 579,14 €
Výdavková časť Plánované výdavky Skutočné výdavky
1. Školské súťaže
MO školské kolo 5.-9. ročník – 5 kat. á 15 € 75,00 € 0,00 €
Pytagoriáda školské kolo 3.-8.ročník – 5 kat. á 15 € 75,00 € 82,70 €
Olympiáda v SJL – 8.-9. roč. – 2 kat. á 15 € 30,00 € 32,63 €
Hviezdoslavov Kubín 1.- 4. ročník – 2 kat. á 15 € 30,00 € 33,11 €
Hviezdoslavov Kubín 5.-9. ročník – 6 kat. á 15 € 90,00 € 0,00 €
Olympiáda v ANJ – 2 kat. á 15 € 30,00 € 30,25 €
Olympiáda v NEJ – 1 kat. á 15 € 15,00 € 14,78 €
Súťaž Reading is easy 3.- 4. roč. 15,00 € 0,00 €
DEJ olympiáda – 3 kat. á 15 € 45,00 € 29,76 €
GEO olympiáda – 4 kat. á 15 € 60,00 € 37,67 €
Technická olympiáda – 2 kat. á 15 € 30,00 € 25,00 €
Biblická olympiáda – 1 kat. á 15 € 15,00 € 14,89 €
Slávik Slovenska – 3 kat. á 15 € 45,00 € 0,00 €
Šaliansky Maťko – 3 kat. á 15 € 45,00 € 43,81 €
Európsky deň jazykov 15,00 € 0,00 €
Stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľa školy 30,00 € 0,00 €
Strelecká súťaž o pohár riaditeľa školy 30,00 € 0,00 €
Najlepší športovci školy 20,00 € 0,00 €
First Lego League, lego roboty 129,00 € 0,00 €
2. Korešpondenčné súťaže
Expert geniality show 25 žiakov á 2 € (cena 4 €) 50,00 € 188,00 €
Všetkovedko 2.-5. roč. 94 žiakov x 2 € (cena 4 €) 188,00 € 268,00 €
Maksík 2.-4. roč. 55 žiakov x 4 € (cena 9,5 €) 220,00 € 522,50 €
Maks 5.-8. roč. 31 žiakov x 5 € (cena 10 €) 155,00 € 310,00 €
Klokan 1.- 9.roč. 200 žiakov á 2 € (cena 4 €) 400,00 € 776,00 €
Komparo 8.- 9. roč. 55 žiakov á 2,9 € (cena 5,9 €) 159,50 € 324,50 €
Komparo 4.- 6. roč. 100 žiakov á 2,9 € (cena 5,9 €) 290,00 € 0,00 €
3. Podujatia
Večer otvorených dverí 65,00 € 84,18 €
Kežmarský minimaratón 30,00 € 20,20 €
Playback, šarkaniáda, snehuliáda 90,00 € 44,05 €
Imatrikulácia, zápis 60,00 € 160,25 €
Halloween 30,00 € 44,80 €
Mikuláš 190,00 € 199,02 €
Vianočné Matiné 30,00 € 46,75 €
Karneval 1.- 4. 60,00 € 59,44 €
ŠvP odmeny á 2 € pre 4. roč. / 60 žiakov 120,00 € 0,00 €
ŠvP odmeny á 2 € pre 2. roč. / 40 žiakov 80,00 € 0,00 €
ŠvP odmeny á 2 € pre 5.- 7. roč. / 70 žiakov 140,00 € 0,00 €
LV odmeny á 2 € pre 1. stupeň / 80 žiakov 150,00 € 0,00 €
LV odmeny á 2 € pre 2. stupeň / 40 žiakov 80,00 € 0,00 €
Olympijský festival detí a mládeže a MDD 30,00 € 0,00 €
Turisticko-branný pretek 30,00 € 0,00 €
Poľsko-Nemecko-Slovenský projekt (500+500) 1 000,00 € 0,00 €
Podujatie ŠKD v lesíku 30,00 € 27,17 €
4. Učebné pomôcky
ŠKD spoločenské hry 50,00 € 42,57 €
Lopty 60,00 € 0,00 €
Nástenné tabule – veľké a malé písané písmo (6 ks) 120,00 € 110,00 €
Ceduľky, fixy a utierky na ceduľky pre RUJ 15,00 € 0,00 €
Knihy na spoločné mimočítankové čítanie (15 ks) 90,00 € 116,51 €
Číselný kalendár (25 ks) 220,00 € 0,00 €
Plavecké diplomy (70 ks) a medaily (18 ks) 35,00 € 31,00 €
Spotrebný materiál na TECH 50,00 € 14,78 €
Pomôcky na hodiny VYV 50,00 € 5,28 €
Telesá, spojené nádoby, spotrebný materiál 103,00 € 17,22 €
Chemikálie, gumené rukavice, destilovaná voda 40,00 € 0,00 €
Nástenné mapy Svet, Európa 200,00 € 0,00 €
Hodiny výučbové 24 ks 72,00 € 0,00 €
Sieťový adaptér DC 10V 39,00 € 0,00 €
Komponenty k základnej súprave LME EV3 80,00 € 0,00 €
EV3 Lego nabíjacia batéria 106,00 € 0,00 €
5. Knihy, zošity
Knihy na záver školského roka 23 tried á 30 € 690,00 € 0,00 €
Knihy na rozvoj čítania ANJ 180,00 € 179,97 €
Pracovné zošity po 1 sade pre 5.,6.,7.R Mat- Bero 42,00 € 0,00 €
Odborná pubjikácia – SJL 30,00 € 27,20 €
6. Poplatky, pošta, iné 90,00 € 74,70 €
7. Registrácia 2% dane 60,00 € 53,56 €
8. Rezerva 0,00 € 0,00
8 SPOLU 6 923,50 € 4 092,25 €
Zostatok v banke a pokladni 20.3.2019 3 486,89 €


Rozpočet Združenia rodičov 2017/18

Príjmová časť Plánované príjmy Skutočné príjmy
1. Zostatok k 31.8.2017 614,78 € 614,78 €
2. Príspevky na RZ 4 500,00 € 4 434,00 €
3. 2% z daní 2 000,00 € 2 517,79 €
4. Úrok 0,50 € 0,00 €
5. Komparo 372,00 €
6. Maks 90,00 €
7. Maksík 390,50 €
8. Expert geniality show 40,00 €
9. Všetkovedko 188,00 €
10 Klokan 390,00 €
SPOLU 7 115,28 € 9 037,07 €
  Výdavková časť Plánované výdavky Skutočné výdavky
1. Školské súťaže
MO školské kolo 5.-9. ročník – 5 kat. á 15 € 75,00 € 75,00 €
Pytagoriáda školské kolo 3.-8.ročník – 6 kat. á 15 € 90,00 € 78,59 €
Olympiáda v SJL – 8.-9. roč. – 2 kat. á 15 € 30,00 € 30,14 €
Hviezdoslavov Kubín 1.- 4. ročník – 2 kat. á 15 € 30,00 € 31,61 €
Hviezdoslavov Kubín 5.-9. ročník – 6 kat. á 15 € 90,00 € 89,91 €
Olympiáda v ANJ – 2 kat. á 15 € 30,00 € 28,81 €
Olympiáda v NEJ – 1 kat. á 15 € 15,00 € 13,57 €
Súťaž Reading is easy 3.- 4. roč. 15,00 € 14,47 €
DEJ olympiáda – 3 kat. á 15 € 45,00 € 45,33 €
GEO olympiáda – 4 kat. á 15 € 60,00 € 64,70 €
Biblická olympiáda – 1 kat. á 15 € 15,00 € 14,96 €
Slávik Slovenska – 3 kat. á 15 € 45,00 € 46,65 €
Šaliansky Maťko – 3 kat. á 15 € 45,00 € 46,61 €
Literárne súťaže – 2 kat. á 15 € 30,00 € 0,00 €
Najlepší čitateľ ZŠ Kežmarská 30 – 2 kat. á 15 € 30,00 € 0,00 €
Európsky deň jazykov 15,00 € 9,26 €
FIRST LEGO League na Slovensku 159,00 € 0,00 €
RBA – Robot Battle Alejova Košice 33,00 € 0,00 €
2. Korešpondenčné súťaže
Expert geniality show 20 žiakov á 2 € (cena 4 €) 40,00 € 80,00 €
Všetkovedko 2.-5. roč. 94 žiakov x 2 € (cena 4 €) 188,00 € 376,00 €
Maksík 2.-4. roč. 48 žiakov x 4 € (cena 9,5 €) 284,00 € 674,50 €
Maks 5.-8. roč. 18 žiakov x 5 € (cena 10 €) 90,00 € 180,00 €
Klokan 1.- 9.roč. 150 žiakov á 2 € (cena 4 €) 300,00 € 780,00 €
Komparo 8.- 9. roč. 47 žiakov á 2,9 € (cena 5,9 €) 137,00 € 277,30 €
Komparo 4. a 6. roč. 80 žiakov á 2,9 € (cena 5,9 €) 232,00 € 454,30 €
3. Podujatia
Večer otvorených dverí 100,00 € 122,48 €
Mini maratón 25,00 € 23,01 €
Playback 85,00 € 50,95 €
Imatrikulácia 20,00 € 9,87 €
Halloween 60,00 € 50,23 €
Mikuláš 250,00 € 205,92 €
Vianočné Matiné 30,00 € 25,00 €
Karneval 1.- 4. 90,00 € 90,00 €
LV odmeny á 2 € pre 1. stupeň / 70 žiakov 140,00 € 241,09 €
LV odmeny á 2 € pre 2. stupeň / 40 žiakov 80,00 € 98,06 €
MDD 200,00 € 0,00 €
Akadémia ŠKD 200,00 € 20,22 €
Olympijský festival detí a mládeže a MDD 30,00 € 40,34 €
Poľsko-Nemecko-Slovenský projekt 500,00 € 0,00 €
4. Učebné pomôcky
ŠKD spoločenské hry 200,00 € 366,00 €
Koberce do ŠKD 200,00 € 171,90 €
Piknik deky 50,00 € 0,00 €
Ľudové kostýmy na vystúpenia 200,00 € 103,39 €
Nástenné mapy pre DEJ 180,00 € 201,50 €
Reproduktory Genius SP – HF 125 0B učebňa CJ2 35,00 € 34,30 €
Magnetická stovková tabuľa 1 ks 105€ / 3ks 345,00 € 306,24 €
Pečiatka s ciferníkom 1 ks 8 € / 3 ks 24,00 € 25,70 €
Web kamera 2 ks 50,00 € 0,00 €
EV3 Inteligentná kocka do robotickej stavebnice 279,00 € 284,38 €
Vizualizér (učebňa fyziky) 250,00 € 304,80 €
Teplomery 16 ks 60,00 € 65,45 €
Technika – nákup spotrebného materiálu 100,00 € 30,19 €
Reostat do fyziky 110,00 € 0,00 €
Spojené nádoby 30,00 € 0,00 €
Hodiny – cvičné tabuľky 35,00 € 37,20 €
Kompasy – školská sada 40,00 € 0,00 €
CD prehrávač do 1. C 77,00 € 76,90 €
Výchova umením 9.r., 8.r. 50,00 € 14,14 €
5. Knihy, zošity
Knihy na záver školského roka 500,00 € 560,00 €
Slovníky pre RUJ 4 ks. 32,00 € 24,90 €
Knihy na rozvoj čítania anglický jazyk 15 kusov 150,00 € 0,00 €
Krátky slovník slov. jazyka 10 ks, odborné knihy 150,00 € 0,00 €
6. Poplatky, pošta, iné 90,00 € 106,00 €
7. Poplatok SRRZ 0,00 € 0,00 €
8. Registrácia 2% dane 60,00 € 53,56 €
9. Rezerva, koncert 200,00 €
SPOLU 7 230,00 € 7 357,43 €
Zostatok v banke a pokladni k 31.7.2018           1 679,64 €