Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Telesná výchova

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype matematika fyzika zemepis informatika telesná škd      
streľba ringo jadžent vybíjaná zápis plán TV evidencia povinnosti povely
Info

 

 

Mgr. Pavel Horňák a kol.

 

PRAVIDLÁ  VYBÍJANEJ

 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK

 

_________________________________________________

Košice,  marec 2009

Pravidlá vybíjanej - brožúrka
Stručné pravidlá vybíjanej  

Pravidlo I - HRA
      1. Definícia
Pravidlo II - ZARIADENIE
      2. Ihrisko
      3. Lopta
Pravidlo III - HRÁČI
     
4. Družstvá
Pravidlo IV - ROZHODCOVIA
      5. Hlavný rozhodca
      6. Postranní rozhodcovia, časomerač
Pravidlo V - STRETNUTIE
      7. Hrací čas
      8. Otvorenie

      9. Postavenie hráčov
    10. Priebeh stretnutia
    11. Nabitie, vybitie
    12. Mŕtva lopta
    13. Tri sekundy, tri kroky, tri dotyky

    14. Koniec stretnutia
Pravidlo VI - PORUŠENIE PRAVIDIEL, TRESTY
    15. Priestupky
    16. Chyby

SÚŤAŽNÝ  PORIADOK
      1. Kategórie
      2. Hodnotenie

Späť

Pravidlo I - HRA
________________________________________________         

1. Definícia

    Vybíjaná je prípravná športová hra pre mladší školský vek. Úlohou každého družstva je vybiť súperových hráčov a uhýbať sa pred vybíjaním. S loptou sa hrá s obmedzeniami uvedenými v nasledujúcich pravidlách.

Späť

Pravidlo II - ZARIADENIE
________________________________________________

2. Ihrisko

    Hrá sa na volejbalovom ihrisku 9 x 18 m s predĺženou stredovou čiarou. Okolo ihriska musí byť voľný priestor aspoň 1,5 m. Pole je vnútorné územie 9 x 9 m. Zázemie je vonkajšie územie okolo poľa vymedzené predĺženými stredovými, bočnými a zadnou čiarou. (Pre I. kategóriu je ihrisko 6 x 12 m.)

 
 

Pole

 
 
     
 

Zázemie

3. Lopta

    Hrá sa s nie veľmi nahustenou volejbalovou loptou.

Späť

Pravidlo III - HRÁČI
________________________________________________

4. Družstvá

    Každé družstvo tvorí dvanásť hráčov. Každý hráč i kapitán má jeden "život". Hráči majú jednotné dresy s číslami. Striedanie hráčov je dovolené len po skončení polčasu a v prípade zranenia aj počas hry na pokyn rozhodcu. (Družstvo I. kategórie tvorí 9 hráčov.)

Späť

Pravidlo IV - ROZHODCOVIA
________________________________________________

5. Hlavný rozhodca

    Hru riadi hlavný rozhodca z vyvýšeného miesta pri stredovej čiare mimo ihriska oproti časomeračovi s ukazovateľom skóre. Určuje vybitých hráčov, sleduje prešľapy na stredovej čiare, povoľuje striedanie, počíta dotyky hráčov s loptou pri prihrávkach.

6. Postranní rozhodcovia, časomerač.

    Hlavnému rozhodcovi pomáhajú dvaja postranní rozhodcovia umiestnení po diagonále v rohoch ihriska a časomerač, ktorý robí aj zápis. Každý z postranných rozhodcov sleduje prešľapy na jednej zadnej a jednej bočnej čiare, signalizuje vybitie či prešľap píšťalkou. Časomerač obsluhuje ukazovateľ skóre tak, že druhý polčas začne za stavu 0:0 a výsledok zápasu udá súčtom dvoch polčasov.

Späť

Pravidlo V - STRETNUTIE
________________________________________________

7. Hrací čas

    Stretnutie pozostáva z dvoch polčasov, z ktorých každý trvá sedem minút. Medzi nimi je trojminútová prestávka. Druhý polčas sa začína opäť s plným počtom hráčov. Ak je družstvo vybité pred časovým limitom, polčas alebo zápas sa končí vybitím posledného hráča (kapitána).

8. Otvorenie

    Družstvá nastúpia na útočné volejbalové čiary a pozdravia sa. Kapitáni s rozhodcom žrebujú o loptu a stranu. Po výmene strán v polčase loptu dostane družstvo, ktoré ju nezískalo žrebom na začiatku hry.

9. Postavenie hráčov

    Na ihrisko nastupuje 10 hráčov, z toho jeden kapitán. Deväť hráčov obsadí podľa vyžrebovania svoje pole. Do zázemia ide kapitán a do hry sa vracia ako posledný po vybití všetkých spoluhráčov. Do zázemia môže ísť aj jeden z hráčov - pomocník, ktorý sa vráti do poľa hneď po vybití prvého spoluhráča. (V I. kategórii nastupuje 7 hráčov.)

10. Priebeh stretnutia

      Hra sa začína hvizdom rozhodcu tak, že kapitán spoza zadnej čiary prihrá loptu svojim spoluhráčom v poli. Loptu môžu súperi chytať, lebo táto lopta nevybíja (nenabitá lopta). Takto sa hra začína po každej chybe (vybití). Pri priestupkoch sa začína na hvizd rozhodcu od hociktorého hráča, ktorý je najbližšie k miestu priestupku. Po prvom prehode už môže hocikto z poľa či zázemia vybíjať, ak má "nabité". Po vybití hráča ktokoľvek dopraví loptu jeho kapitánovi a vybitý hráč urýchlene bez prešľapu prejde do svojho zázemia. Hráči sa nesmú žiadnou časťou tela dotknúť súperovho poľa či zázemia. Smú však loptu "loviť" zo súperovho ihriska, ak je vo vzduchu. Nesmú loptu vziať či vyraziť z rúk súpera. Pri  súčasnom úchope lopty súpermi má loptu družstvo, v ktorého území bola pred úchopom. Lopta odrazená od zeme, steny, konštrukcie či rozhodcu patrí tomu, kto sa jej dovoleným spôsobom zmocní.

11. Nabitie, vybitie

     Lopta je "nabitá", ak ju hráč získal v hre prihrávkou alebo odrazom od ktoréhokoľvek hráča bez toho, aby sa lopta dotkla zeme, steny, konštrukcie či rozhodcu. Hráč je vybitý, ak ho priamo zasiahne "nabitá" lopta hodená súperom (nie lopta odrazená od zeme či spoluhráča) a potom spadne na zem. Hráč je vybitý aj vtedy, ak sa uhne pred "nabitou" loptou prešľapom mimo vlastného poľa. Za vybitie rozhodca posúdi priamy zásah tela, pri ktorom lopta zmení smer letu. Ak loptu, ktorá zasiahla vybíjaného hráča chytí on sám alebo ktorýkoľvek iný spoluhráč či súper, zachraňuje ho od vybitia a sám môže hneď hrať. Ak však lopta spoluhráčovi, ktorý zachraňuje, spadne na zem, nezachránil ho, ale sám nie je vybitý. Vždy je vybitý len prvý hráč.

12. Mŕtva lopta

     Lopta je mŕtva od chvíle, keď zapískal rozhodca pri nejakej chybe alebo priestupku, až do chvíle, keď zapísknutím dá pokyn na pokračovanie v hre. Pri mŕtvej lopte sa hráči s loptou môžu voľne pohybovať po svojom území. Mŕtva lopta je nenabitá.

13. Tri sekundy, tri kroky, tri dotyky

     Hráč môže loptu držať najviac tri sekundy. S loptou môže urobiť v poli či v zázemí najviac tri kroky alebo sa pohybovať driblingom. Len v poli alebo len v zázemí sa lopty môžu dotknúť najviac traja hráči (dve prihrávky), potom musí letieť lopta z poľa do zázemia alebo opačne.

14. Koniec stretnutia

     Stretnutie sa končí hvizdom časomerača. Výsledok stretnutia sa udáva pomerom celkového počtu vybitých hráčov z oboch polčasov. Víťazí družstvo, ktoré vybilo viac hráčov súpera. V prípade rovnakého počtu vybitých hráčov na oboch stranách sa stretnutie končí remízou. Ak niektoré družstvo nenastúpi so všetkými hráčmi, chýbajúci sa počítajú za vybitých, a to v každom polčase. Po ukončení stretnutia družstvá nastúpia na útočné volejbalové čiary, rozhodca oznámi výsledok a súperi si podajú ruky.

Späť

Pravidlo VI - PORUŠENIE PRAVIDIEL, TRESTY
________________________________________________

15. Priestupky

     Rozhodca raz zapíska a stratou lopty potrestá priestupky:
- nedovolené striedanie
- prešľap čiary
- dotyk súpera, súperovho ihriska a lopty ležiacej v súperovom ihrisku ktoroukoľvek časťou tela
- vytrhnutie, vyrazenie lopty súperovi z rúk
- súčasný úchop lopty v súperovom ihrisku
- držanie lopty štyri sekundy
- štyri kroky s loptou
- dotyk lopty štyrmi hráčmi v poli alebo zázemí (tri prihrávky)
- nesprávne zahratie kapitánom po vybití jeho spoluhráča
- pasívna hra bez snahy vybíjať (snaha o udržanie výsledku)

16. Chyby

     Rozhodca dvakrát zapíska a za vybitého označí hráča, ktorý:
- bol priamo zasiahnutý "nabitou" loptou
- sa uhol "nabitej" lopte prešľapom mimo pole
- chýba do počtu hráčov pri začiatku stretnutia alebo druhého polčasu

Späť

SÚŤAŽNÝ  PORIADOK
_______________________________________________

1. Kategórie

I. kategória     žiaci 8 rokov a mladší
                    žiačky 8 rokov a mladšie

II. kategória    žiaci 9 - 10 rokov
                    žiačky 9 - 10 rokov

III. kategória   žiačky 11 - 13 rokov

     Pravidelný prechod z nižšej do vyššej vekovej kategórie po dosiahnutí požadovaného veku je k 1. januáru príslušného roka. Žiaci(čky) môžu štartovať v najbližšej vyššej vekovej kategórii. Žiaci(čky) vyššej vekovej kategórie nemôžu štartovať v nižšej. Náležitosťou družstva pri súťaži je súpiska družstva s názvom školy, priezviskami a menami žiakov(čok), dátumami narodenia, priezviskom a menom pedagogického doprovodu.

     Celoslovenské, krajské i okresné súťaže sa poriadajú SAŠŠ a jej okresnými radami (ďalej len OR) len v III. kategórii. V kategórii I. a II. sa poriadajú miestne (okresné) súťaže riadené základnými školami alebo školskými športovými klubmi.

     Rozhodcov na stretnutia deleguje príslušná OR SAŠŠ z radov skúsených kvalifikovaných učiteľov telesnej výchovy.

2. Hodnotenie

     Za víťazný zápas získava družstvo dva body, nerozhodný výsledok je hodnotený jedným bodom pre obe družstvá. Pri vyhlásení kontumačného výsledku získava víťaz dva body a aktívne skóre 10:0. Ak je kontumačný výsledok vyhlásený vinou oboch družstiev, nepriznávajú sa body nikomu, obom družstvám sa započítava pasívne skóre 0:10. O víťazovi rozhoduje:

1. vyšší počet bodov zo všetkých stretnutí
2. vzájomný zápas
3. vyšší rozdiel súperových a vlastných vybitých hráčov
4. vyšší počet vybitých hráčov zo všetkých stretnutí
5. kratší hrací čas zo všetkých stretnutí
6. nový zápas 2 x 3 min. bez prestávky

 

Autor:          Mgr. Pavel HORŇÁK a kol.
Názov:         PRAVIDLÁ VYBÍJANEJ, SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Recenzoval:  Doc. PhDr. Ladislav ŽIGA, CSc.

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäť


Aktualizácia 10.3.2009
Mgr. Pavel Horňák