Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Informatika
|matematika|fyzika|zemepis|informatika|telesná|škd|
Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov

 |o predmete|učitelia|rozvrh učební|žiacke práce|odkazy|


          O predmete

           Do škôl i domácnosti stále viac prenikajú informačno-komunikačné technológie. Počítače a internet sú vynikajúcim prostriedkom na rozvýjanie tvorivého myslenia a schopnosti orientovať sa v spleti informácii.

          Na našej škole sa vyučuje informatika, či práca s počítačom v každom ročníku. Prvý až šiesty ročník má nepovinný predmet práca s počítačom. Siedmy až deviaty ročník má voliteľný alebo povinný predmet informatika.

          Už prváci zvládnu prácu s myšou a kreslenie. V druhom ročníku sa k tomu pridávajú základy práce s textom. V tomto trende sa pokračuje aj v treťom a štvrtom ročníku. Práca s internetom je samozrejmosťou pre každého žiaka. Na druhom stupni majú žiaci vytvorenú vlastnú mailovu adresu, dokážu samostatne pracovať s internetom, učia sa množstvo užívateľských programov, tvorbu prezentácii a vlastnej webovej stránky... Denne od 16:00 funguje pre žiakov i rodičov internetový klub.

          Škola má dve počítačové učebne. V jednej je 14 a v druhej 16 počítačov. Ďalšie počítače sú v zborovni, kabinetoch a niektorých triedach. Všetky počítače sú zapojené v sieti a pripojené na internet.

 

Späť

|matematika|fyzika|zemepis|informatika|telesná|škd|


Aktualizácia 22.2.2005
©Jana Micheľová