Logo ZŠ Kežmarská 30

.  Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Tri gramotnosti

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype história profilácia gramotnosť hymna infovek K30-klub poriadok zákonník 40 rokov 
              rada školy rada rodičov
Info


Prvá gramotnosť a rozšírené vyučovanie matematiky

Druhá gramotnosť - cudzie jazyky
Tretia gramotnosť - počítačová
Športová príprava

 

Prvá gramotnosť a rozšírené vyučovanie matematiky

Prvá gramotnosťOkrem všestranného základného výchovno-vzdelávacieho procesu hlavnou profiláciou školy je rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Podľa nového školského vzdelávacieho programu otvárame interaktívne triedy. Túto aktivitu naďalej skvalitňujeme a zameriavame sa na zviditeľnenie školy v povedomí okresu a mesta. Snažíme sa získavať talentovaných žiakov nielen z okolia školy, ale z celého mesta. Kvalitný výber žiakov je predpokladom dobrého napredovania a následne výrazného presadenia sa v celomestskom a krajskom meradle. Kvalitné vyučovanie smeruje k zvýšeniu úspešnosti žiakov v prijímaní na matematické gymnáziá, na štúdium odboru informatika či na bežné stredné školy.

Späť

Druhá gramotnosť - cudzie jazyky

Druhá gramotnosťProfil absolventa Základnej školy na Kežmarskej 30 smeruje k zvládnutiu troch gramotností: základnej, cudzojazyčnej a počítačovej. Preto kladieme dôraz na jazykové vzdelávanie. Od prvého ročníka vyučujeme anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk v rozmanitých formách a podľa záujmu. V rámci spolupráce s materskou školou zachovávame a podporujeme existujúce oboznamovanie sa detí s cudzími jazykmi. V nižších ročníkoch realizujeme vyučovanie cudzích jazykov voľbou jazykového variantu a vo vyšších ročníkoch náväzne pokračujeme formou povinných predmetov. Podľa záujmu rodičov a žiakov realizujeme výučbu aj formou nepovinného predmetu a druhého cudzieho jazyka. K dispozícii máme aj dve nové učebne cudzích jazykov. Jednu s notebookmi. Škola pripravuje žiakov na zvládnutie a umožní získanie medzinárodných Certifikátov KET, PET (Key English Test, Preliminary English Test)

Späť

Tretia gramotnosť - počítačová

Tretia gramotnosťNáväzne na rozšírené vyučovanie matematiky škola pokračuje v začatom Projekte Infovek a v zavádzaní Projektu výučby počítačovej gramotnosti. Pretože zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia, je nutné už teraz udržať krok s rýchle sa vyvíjajúcim trendom. Je potrebné zabezpečiť, aby mladá generácia bola konkurencieschopná na trhu práce. Chceli by sme, aby sa prostredníctvom informačných a komunikačných technológií premenila tradičná škola na modernú globálnu školu tretieho tisícročia. Existujúce tri počítačové učebne pripojené na internet sa snažíme kvalitatívne dobudovať. Samozrejmosťou u nás sú počítače pre prácu vedenia školy i počítače s tlačiarňami a internetom v zborovni pre samovzdelávanie učiteľov a získavanie informácií k vyučovaciemu procesu. V škole podporujeme a vykonávame školenia pedagogických zamestnancov pre prácu s informačno-komunikačnými technológiami a pre ovládanie edukačného softvéru. Postupne každý pedagóg zvládol používanie počítača a využívanie internetu v multimediálnom vyučovaní. Táto nová forma vzdelávania by mala postaviť učiteľa do roly edukačného "sprievodcu" a "sprostredkovateľa" vedomostí a poznania. Výučbu počítačovej gramotnosti uskutočňujeme aj v okolitých materských školách vo forme aktivít ZŠ pre vylepšenie spolupráce s MŠ. V odozve na tento podnet očakávame záujem budúcich prvákov o našu školu. V nižších ročníkoch sa žiaci oboznamujú s počítačmi v rámci činnosti v ŠKD, či formou povinného i nepovinného predmetu. Vo vyšších ročníkoch výučbu realizujeme formou voliteľného predmetu práca s počítačom a v matematických triedach ako povinný predmet informatika. Škola pripravuje žiakov na zvládnutie a umožní získanie európskeho Certifikátu ECDL (European Computer Driving Licence). Ako alternatívnu súčasť voľných aktivít žiakov sme vytvorili K30-internetový klub, ktorý je prístupný do večerných hodín našim žiakom či rodičom, bývalým žiakom i okolitej verejnosti. Radi by sme sa dopracovali k Škole budúcnosti.

Späť

Športová príprava

Športová prípravaPre zachovanie rovnováhy medzi rozumovou a telesnou výchovou podporujeme dlhodobé výborné aktivity školského športového strediska vo volejbale rovnako aj športovú gymnastickú prípravu najmladších žiakov a tanečnú prípravu v najnižších ročníkoch. Pre doplnenie športového vyžitia žiakov sme zriadili školské športové stredisko v streľbe vo vlastnej strelnici. Súčasťou vyučovacieho procesu je aj snaha o dosahovanie dobrých výsledkov v školských športových súťažiach poriadaných OR SAŠŠ. V záujme toho sa upriamujeme na vylepšenie športového areálu. K existujúcej vlastnej vzduchovkovej strelnici a basketbalovému ihrisku sme dobudovali nové multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom.

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov

Aktualizácia 12.2.2009
Mgr. Pavel Horňák