Logo ZŠ Kežmarská 30

.  Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Profilácia školy

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype história profilácia gramotnosť hymna infovek K30-klub poriadok zákonník 40 rokov 
              rada školy rada rodičov
Info  

Hlavné úlohy

1. Skvalitňovanie rozšíreného vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov
2. Výučba počítačovej gramotnosti
3. Výučba cudzích jazykov
4. Podpora športovej prípravy
5. Budovanie dobrej spolupráce s rodičmi
6. Doplnkové aktivity

1. Rozšírené vyučovanie matematiky

          Hlavnou profiláciou školy je rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Túto aktivitu je potrebné naďalej skvalitňovať a zamerať sa na zviditelnenie školy v povedomí okresu a mesta. K tomu je potrebné zabezpečiť získavanie talentovaných žiakov nielen z okolia školy ale z celého okresu. Kvalitný výber žiakov je predpokladom dobrého napredovania a následne výrazného presadenia sa v celomestskom a krajskom meradle. Kvalitné vyučovanie musí zvýšiť úspešnosť žiakov v prijímaní na matematické gymnáziá, na štúdium odboru informatika či na bežné stredné školy.

Späť

2. Počítačová gramotnosť

           Náväzne na rozšírené vyučovanie matematiky škola bude pokračovať v začatom Projekte Infovek a v zavádzaní projektu výučby počítačovej gramotnosti. Pretože zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia, je nutné už teraz udržať krok s rýchle sa vyvíjajúcim trendom. Je potrebné zabezpečiť, aby mladá generácia bola konkurencieschopná na trhu práce. A preto, aby sa prostredníctvom informačných a komunikačných technológií premenila tradičná škola na modernú globálnu školu tretieho tisícročia, je potrebných niekoľko konkrétnych postupných krokov.
           
Existujúce dve počítačové učebňu je potrebné dobudovať jednak kvantitatívne, jednak kvalitatívne. Potrebných je aspoň tridsať počítačov rady Pentium III. Počítače je potrebné spojiť do jedinej vnútroškolskej siete s vlastným serverom pripojeným na internet optickou dátovou sieťou. Samozrejmosťou musia byť počítače v riadení školy a počítače s tlačiarňou a internetom v zborovni pre samovzdelávanie učiteľov a získavanie informácií k vyučovaciemu procesu.
           
V škole budeme podporovať a vykonávať intenzívne školenia pedagogických zamestnancov pre prácu s informačno-komunikačnými technológiami a pre ovládanie najpoužívanejšieho softvéru. Postupne by mal každý pedagóg zvládnuť používanie počítača a využívanie internetu v multimediálnom vyučovaní. Táto nová forma vzdelávania by mala postaviť učiteľa do role edukačného "sprievodcu" a "sprostredkovateľa" vedomostí a poznania.
           
Plánujeme začať s výučbou počítačovej gramotnosti už v okolitých materských školách vo forme aktívít ZŠ pre vylepšenie spolupráce s MŠ. V odozve na tento podnet očakávame záujem budúcich prvákov o túto školu. V nižších ročníkoch chceme tento cieľ realizovať formou nepovinného predmetu, vo vyšších ročníkoch formou voliteľného predmetu a v matematických triedach ako povinný predmet.
           
V spolupráci so ŠPÚ sa budeme uchádzať o zapojenie do overovacieho projektu informačnej výchovy.
           
Ako alternatívnu súčasťou voľných aktivít žiakov chceme pokračovať vo využívaní internetového klubu počas veľkých prestávok a v mimovyučovacom čase. Klub chceme viac sprístupniť rodičom, bývalým žiakom a okoliu.

Späť

3. Cudzie jazyky

           Profil absolventa Základnej školy na Kežmarskej 30 bude smerovať k zvládnutiu troch gramotností: základnej, cudzojazyčnej a počítačovej. Preto je nutné zvýšiť dôraz na jazykové vzdelávanie. V rámci spolupráce s materskou školou zachováme a podporíme existujúce oboznamovanie sa detí s cudzími jazykmi. V nižších ročníkoch chceme udržať rozšírené vyučovanie cudzích jazykov voľbou jazykového variantu a vo vyšších ročníkoch budeme náväzne pokračovať formou povinných predmetov. Podľa záujmu rodičov a žiakov plánujeme realizovať výučbu druhého cudzieho jazyka. V škole ponúkame vyučovanie angličtiny, nemčiny, francúzštiny a ruštiny. Pre žiakov je tu aj možnosť vyučovania v súkromnej jazykovej škole priamo v budove školy.

Späť

4. Športová príprava

           Pre zachovanie rovnováhy medzi rozumovou a telesnou výchovou budeme podporovať dlhodobé výborné aktivity školského športového strediska vo volejbale rovnako aj športovú gymnastickú prípravu najmladších žiakov. Pre doplnenie športového vyžitia žiakov chceme zriadiť športové triedy vo volejbale a v streľbe. Absencia športovej streľby v Košiciach, ktoré odchovali majstra sveta,  je citeľná. Podmienky na to máme v našej strelnici ale aj v blízkom športovom gymnáziu či CVČ. Súčasťou vyučovacieho procesu musí byť aj dosahovanie výsledkov v školských športových súťažiach poriadaných SAŠŠ. V záujme toho sa upriamime na vylepšenie športového areálu a dobudovanie plážového volejbalového ihriska. V zimných mesiacoch podľa poveternostných podmienok umožníme žiakom korčuľovanie na vlastnom átriovom klzisku.

Späť

5. Spolupráca s rodičmi

           Dobrá spolupráca s rodičmi sa musí niesť v dvoch rovinách. Hlavnou je dobrá informovanosť rodičov o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu. Riešenie problémov, otázok musí byť bezodkladné smerujúce k spokojnosti rodičov i školy.
          
Materiálna rovina spolupráce musí prinášať transparentnosť a účelnosť pri využívaní finančnej pomoci zo strany rodičov. Ak budú rodičia presvedčení, že nákup učebných pomôcok a rozvoj materiálneho zabezpečenia prináša v konečnom dôsledku úžitok žiakom, potom aj ochota pomôcť bude ďaleko lepšia.

Späť

6. Doplnkové aktivity

          Hlavnú profiláciu školy by sme radi podporovali podružnými činnosťami pre rozšírenie ponuky žiakom i rodičom.
         
Aktívnych žiakov chceme zapojiť do kurzu základy podnikania prostredníctvom Baťa Junior Achievement a poskytnúť im tak základné informácie o organizovaní podniku v trhovom hospodárstve.
          
V zimných mesiacoch máme záujem usporadúvať pre žiakov 8.- 9. ročníka tradičný kurz spoločenského tanca za účelom esteticko-výchovného pôsobenia na dorastajúcu mladú generáciu.
          
Pre utužovanie medziľudských vzťahov a priaznivej pracovnej atmosféry na pracovisku chceme vytvoriť tradíciu poriadania školských plesov. Prinesie to finančnú pomoc škole a zvýši autoritu školy v očiach verejnosti.
          
Škola si musí budovať imidž hlavne kvalitným výchovno-vyučovacím procesom, ale aj ponukou takých činností, ktoré sú v Košiciach jedinečné a prinášajú úžitok škole i žiakom. Výsledkom takého snaženia musia byť výborné výsledky vo výchove a vzdelávaní, spokojnosť žiakov a hlavne rodičov. Ak sa to podarí, prinesie to zvýšený záujem o školu, pomoc rodičov škole a šírenie dobrého mena školy.

V Košiciach 10.12.2001                                          Mgr. Pavel Horňák
                                  
                                           riaditeľ školy

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäťSpäťAktualizácia 20.8.2004
Mgr. Pavel Horňák