Logo ZŠ Kežmarská 30

.  Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

K-30 internet klub

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype história profilácia gramotnosť hymna infovek K30-klub poriadok zákonník 40 rokov 
              rada školy rada rodičov
InfoPrevádzkový poriadok K-30 internet klubu

1.  Záujemcovia o činnosť v internetovom klube musia bezpodmienečne ovládať a dodržiavať bezpečnostné pokyny (vstup bez USB kľúčov a CD, nezasahovanie do systému a nastavení, neotváranie neprístupných stránok, neinštalovanie žiadnych programov ani hier, nepoužívanie tlačiarne atď.) Do internetového klubu nemajú prístup žiaci, ktorým bolo na poslednej klasifikačnej porade udelené niektoré výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania.

 2. Záujemcovia čakajú na internetový klub pred zadným vchodom do školy (pri garáži). V prípade veľkého záujmu má prednosť žiak, ktorý odovzdal vzdelávací poukaz. Internetový klub môžu navštevovať len žiaci a rodičia našej školy. Žiaci iných škôl len po odovzdaní vzdelávacieho poukazu. Činnosť klubu je v pondelok až piatok od 16.00 do 18.00 hod.

 3. Účastníci platia za hodinu pobytu v internetovom klube symbolický poplatok 0,20 € (na údržbu, dokúpenie drobného materiálu a pod.)

 4. Pri vstupe do budovy sa záujemcovia prezujú do zvlášť donesených prezuviek alebo návlekov a odovzdajú peniaze vychovávateľke, ktorá ich odvedie do učebne.

 5. Účastníci do zošita pri počítači musia zapísať dátum, hodinu, meno a prípadne zistené nedostatky. V klube môže byť najviac 25 účastníkov a pedagogický dozor (teda pri jednom počítači iba 1 účastník).

 6. Internetový klub je prístupný aj počas veľkej prestávky pre žiakov, ktorých vyberie triedny učiteľ ako odmenu za správanie, prospech, zber, účasť na školských a vyšších kolách súťaží, dobré výsledky v súťaži v estetike a aktivite tried.

 

V Košiciach 2.3.2009                                                                     Mgr. Pavel Horňák
                               
                                                                     riaditeľ školy

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov

Aktualizácia 2.3.2009
Mgr. Pavel Horňák