Logo ZŠ Kežmarská 30

.  Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Školský poriadok

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype história profilácia gramotnosť hymna infovek K30-klub poriadok zákonník 40 rokov 
              rada školy rada rodičov
Info  

 ŠKOLSKÝ PORIADOK                                                                                     Školský priadok v pdf  
 SANKCIE ZA PORUŠOVANIE VNÚTORNÉHO PORIADKU

ŠKOLSKÝ  PORIADOK
Všeobecné ustanovenie

 Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, pedagógov a nepedagogických zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. V zmysle § 153 zákona 245/2008 upravuje najmä podrobnosti o výkone práv a povinnosti žiakov a zákonných zástupcov žiaka v škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, prevádzke a vnútornom režime školy, podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno patologickými javmi, diskrimináciou a násilím. Žiaci a ich zákonní zástupcovia sa oboznámia s pravidlami školského poriadku na začiatku školského roka prostredníctvom triednych učiteľov. Školský poriadok je verejne prístupný na webovej stránke školy, v tlačenej forme v každej triede.

 I. časť Práva žiakov

 Žiaci majú právo aby sa s nimi zaobchádzalo spôsobom, ktorý neznižuje ich ľudskú dôstojnosť a zároveň povinnosť správať sa tak ku všetkým osobám, s ktorými prichádzajú do styku.

 Článok 1 Deklarácia práv dieťaťa

 1. Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného spoločenského postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny.
2.
Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami, zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravím a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.
3.
Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.
4.
Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a ochranu vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenia a zdravotnícke služby.
5.
Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav.
6.
Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade kde je to možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty, výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, a tým ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na výživu. Je žiaduce, aby štát poskytoval finančnú pomoc, alebo inú na výživu mnohopočetným rodinám.
7. Dieťa má nárok na vzdelanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom stupni. Má sa mu dostávať vzdelávanie, ktoré mu zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti a svoje názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú myseľ, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti.
8.
Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje pomoc.
9.
Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného, minimálneho veku, v nijakom prípade ho nemožno nútiť, alebo mu dovoliť, aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkor jeho zdravia alebo vzdelávania alebo bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu.
10.
Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom.

 Článok 2 Dohovor o právach dieťaťa

1. Právo na pomoc a ochranu: právo na použitie vyžaduje pomoc deťom a ich ochranu zo strany rodiny i spoločnosti.
2.
Právo na bezpečie: dieťa má právo na osobnú bezpečnosť, bezpečnosť svojho vlastníctva.
3.
Právo na vývoj: právo na vývoj sa týka vzdelania, právo na hru a prázdniny i na kultúrne aktivity.
4.
Právo na slobodný prejav: základom otvorenej demokracie spoločnosti je sloboda prejavu. Každý z nás si môže myslieť čo chce, a slobodne to vyjadriť.
5.
Právo na spravodlivosť: máme práva aby iný nepoznali naše súkromie bez nášho súhlasu. Ak sa tak nestane máme právo domáhať sa spravodlivosti.
6.
Právo na slobodu vyznania a náboženstva: spoločnosť vyznáva aj naše právo žiť podľa vlastného náboženského a národného presvedčenia.
7.
Právo na slobodu pokojného združovania a zhromažďovania sa: sloboda pokojného združovania a zhromažďovania sa pramení z prirodzenej potreby, každého človeka spájať sa s inými ľuďmi.

 Článok 3 Práva žiaka

1. Žiak má právo na:
a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
b) bezplatné vzdelanie v základných školách,
c) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v zmysle zákona
d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,
e) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
f) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnost. a etnickej príslušnosti,
g) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
h) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
i) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
j) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
k) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
l) na slobodnú voľbu voliteľných predmetov a slobodnú voľbu záujmovej činnosti v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
m) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
n) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom.

II. časť Povinnosti žiakov

 Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok. Žiak sa správa slušne a zdvorilo nielen v škole, ale aj mimo školy, v mieste svojho bydliska a na spoločenských, športových a iných podujatiach organizovaných školou.

Článok 4 Povinnosti žiaka

2. Žiak je povinný:
a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,
c) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky,
e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

Článok 5 Vnútorný režim školy

1. Pred vstupom do budovy školy sa žiaci zdržiavajú pred určeným vchodom a sprá­vajú sa slušne a kultúrne tak, aby neznečisťovali okolie a nepoškodzo­vali zaria­denie školy. V prí­pade nepriaznivého počasia sa môžu zdržiavať aj vo vestibule pri vrátnici.
2. Žiaci vstupujú hlavnými vchodmi do školskej budovy od 7.40 do 7.55 hod. Žiaci, ktorí majú triedy nad jedálňou a tí, ktorí navštevujú ŠKD vstupujú do budovy vchodom pri ŠJ. Zadné vchody žia­ci nepoužívajú. Meškajúci žiaci po 7.55 hod. nebudú vpustení na vyučovaciu hodinu, počkajú v budove školy. Pri bezdôvodnom meškaní budú mať neospravedlnenú hodinu.
3. Vyučovacie hodiny a prestávky :
1. hodina  -   7.45 -   8.30 hod.  (10-min. prestávka)   
2. hodina  -   8.40 -   9.25 hod.  (20-min. veľká prestávka)
3. hodina  -   9.45 - 10.30 hod.  (10-min. prestávka)
4. hodina  - 10.40 - 11.25 hod.  (10-min. prestávka)
5. hodina  - 11.35 - 12.20 hod.  (10-min. prestávka)
6. hodina  - 12.30 - 13.15 hod.  (10-min. prestávka)
4. Po vstupe do budovy sú žiaci povinní prezuť sa v pridelenej šatni. Nesmú vstupo­vať ani prechádzať inou šatňou. Obuv a vrchné ošatenie si uložia v šatniach, kde udržujú poriadok. Prezuvky musia byť čisté a mali by mať podrážku, ktorá nerobí šmuhy. Z hygienických dôvodov sú botasky nevhodné ako prezuvky. V prezuvkách sa nesmie cvičiť na hodi­nách TV. Po skončení vyu­čovania si žiaci prezuvky pone­chávajú vo vrecúšku zavesenom v šatni. Šatňu ot­vára a uzamyká služba na vrátnici.
5. Do školy nosia žiaci len veci potrebné na vyučovanie, nie cenné veci, audio či videoprehrávače ani mobily, za ktoré škola ani poisťovňa neručí. V zmysle vyhlášky o základnej škole žiak nemôže používať na vyučovaní mobilný telefón. Ak žiak donesie mobil, tak len na vlastnú zodpovednosť, ale mobil či prehrávač počas vyučovania alebo výchovnej činnosti nesmie byť zapnutý. Pri použití mobilu, prehrávača na vyučovaní je vyučujúci povinný mobil žiakovi odobrať a spísať o tom zápis (Príloha č. 2). Mobil, prehrávač bude vrátený prostredníctvom triedneho učiteľa zákonnému zástupcovi žiaka.
6. Je zakázané do školy nosiť veci, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť žiakov a ktoré rušia vyučovací proces. Obzvlášť je zakázané nosiť do školy cigarety, alebo akékoľvek návykové a zdraviu škodlivé látky. Porušenie zákazu sa rieši ako hrubé porušenie disciplíny, a to minimálne po­karhaním triednym učiteľom alebo prísnejším výchovným opatrením. Rovnako prísne je nutné riešiť aj fajčenie alebo užitie akýchkoľvek návykových a zdraviu škodlivých látok či už v škole alebo mimo nej.
7. Akékoľvek straty žiak ihneď hlási vyučujúcemu a potom triednemu učiteľovi, ktorý vykoná dôsledné šetrenie s kolektívom žiakov. V prípade straty vecí vyššej hod­noty pedagóg zavolá políciu. Likvidáciu poistnej udalosti v spolupráci s poisťovňou vyko­najú poverení pedagogickí zamestnanci. Poistné nie je hradené ak strata nenastala násilným vniknutím do objektu.
8.
Na vyučovaní i počas prestávok sa žiaci správajú slušne, kultúrne v súlade s etikou správania. Správanie žiakov musí byť nevýstredné v súlade s pravidlami slušného správania bez obťažovania či šikanovania iných žiakov alebo dievčat. Na vyučovanie prichádzajú žiaci čisto oblečení a nevýstredne upravení bez známok príslušnosti k extrémnym skupinám. Teda je nevhodné prehnané a výstredné líčenie tváre, neprimerané oblečenie, či vyzývavá úprava vzhľadu. Na pra­covné vyučo­vanie, laboratórne práce či telesnú výchovu majú žiaci pracovný a cvičebný odev podľa pokynov vyučujúcich.
9. V čase od príchodu do školy do začatia vyučovania, rovnako i počas prestávok sa žiaci zdržiavajú v triede a pripravujú sa na ďalšiu vyučo­vaciu hodinu. Nebehajú a nevystrájajú, aby neprivodili úraz sebe či inému. Akékoľvek zranenie či úraz je žiak alebo spolužiak povinný ihneď oznámiť pedagógovi na dozore, na vyučovaní alebo triednemu učiteľovi. Žiaci opúšťajú triedu len v nutných prípadoch. Veľkú prestávku žiaci využívajú na prechádzku v átriu školy. Pri nepriaznivom počasí na chodbe. Ak sú žiaci v átriu počas veľkej prestávky nie je v triede nikto, miestnosť sa vetrá uzamknutá. Žiaci nesmú manipulovať s veľkými ani poškodenými oknami. Žiaci sa nesmú počas vyučovania či prestávok zdržiavať na prí­zemí pri šatniach pri vrátnici. V átriovom bufete si žiaci môžu nakupovať pred vyučovaním. Počas veľkej prestávky len ak sú v átriu. Žiaci v ŠKD môžu nakupovať aj po vyučovaní, ale len v sprievode vychovávateľky. Pri nepriaznivom počasí počas veľkej prestávky môžu nakupovať len z chodby žiaci kmeňových tried B pavilónu.
10. Na vyučovanie do inej ako kmeňovej učebne žiaci odchádzajú 2 minúty pred zvonením. Na vyučovanie telesnej výchovy odchádzajú do šatne 5 minút pred vyučovacou hodinou. Do odbornej a inej ako kmeňovej učebne vstupujú len na pokyn vyučujúceho. Do kmeňovej učebne sa vracajú ihneď po ukončení hodiny na pokyn vyučujú­ceho.
11. Počas vyučovania sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich, nevyrušujú, po­zorne sle­dujú vyučovanie a aktívne sa doň zapájajú.
12. Za čistotu svojich pracovných priestorov a okolia zodpovedá každý žiak. Rovnako aj o pridelenú školskú lavicu a stoličku. Triedni učitelia za týmto účelom zabezpečia zasadací poriadok a jeho grafické ulo­ženie na uči­teľskom stole (aj v odborných učebniach). Každé znečistenie je žiak po­vinný do 2 dní od­strániť. Akékoľvek poškodenie školského majetku je žiak povinný aj prostredníctvom ro­di­čov uhradiť alebo dať do pôvodného stavu.
13. Za poriadok v triede zodpovedajú týždenníci. Ich podrobné povinnosti im uložia triedni učitelia. K základným povinnostiam týždenníkov patrí: pri­chádzať do tri­edy prví a odchádzať poslední, dbať o disciplínu spolužiakov, starať sa o čistotu tabule, dostatok krie­dy, donášanie pomôcok na vyučovanie, hlásenie chý­bajú­cich žiakov vyučujúcim, vetranie triedy spodnými malými oknami. Prípadnú neprí­tomnosť vyuču­júceho ohlasujú vedeniu školy kvôli zastupovaniu po uplynutí 5 minút od začatia vyučovacej ho­diny. Povinnosti súvisiace s vyučovaním a iné nevyhnutné pokyny pre zabezpečenie a nenarušovanie plynulosti vyučovania môže uložiť triedny učiteľ a vyučujúci aj iným žiakom.
14. Žiaci sú povinní mať v triede hygienické potreby, riadne ich používať a pravidelne meniť.
15. Po skončení vyučovania žiaci dajú triedu do poriadku a vyložia stoličky na lavice kvôli upratovaniu. Týždenníci pozatvárajú okná a uložia učebné pomôcky. Z triedy do šatne odchádzajú spoločne za vyučujúcim. Po prezutí opúšťajú školskú budovu.
16. Na obed do školskej jedálne prichádzajú žiaci samostatne vchodom zo škol­ského dvora. Žiaci ŠKD v sprievode vychovávateľky. Za svoje veci ponechané vo vestibule školskej jedálne zodpovedajú sami žiaci. Pri stolovaní sa správajú kultúrne a rešpektujú spoločenské pravidlá i pokyny pedagógov a pracovníkov školskej jedálne.
17. Na popoludňajšie vyučovanie a krúžkovú činnosť čakajú žiaci pri vrátnici, odkiaľ ich vyučujúci či vedúci krúžku odve­die do učebne. Po skončení vyučovania ich vyučujúci či vedúci krúžku odprevadí von z budovy školy. Na pohybové aktivity žiaci čakajú pred zadným vchodom do telocvične.
18. Žiak je povinný pozdraviť a správne oslovovať pracovníkov školy, správať sa slušne na verejnosti a obzvlášť voči starším, nemocným či telesne postihnutým.
19. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní rodič vopred oznamuje triednemu uči­teľovi. V deň návratu do školy žiak predloží TU písomné ospravedlne­nie. V prípade, že tak neurobí ani na nasledujúci vyučovací deň, TU mu vymeškané hodiny neospravedlní. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyu­čovanie, ospra­vedlní sa na začiatku hodiny vyučujúcemu. Uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný vyučujúci, z jedného dňa TU. Uvoľnenie viacerých žiakov či celej triedy povoľuje riaditeľ. Uvoľnenie žiaka na viac dní povoľuje riaditeľ na základe pí­somnej žiadosti rodiča.
20. Žiak je povinný mať buď žiacku knižku alebo domáci prístup k internetovej žiackej knižke (potvrdený rodičom). So sebou má vždy aj fotokópiu zdravotného preukazu.

V zmysle § 10 ods. (7) zákona 428/2002 o ochrane osobných údajov môže byť priestor školy monitorovaný pomocou videozáznamu na účely poriadku a bezpečnosti v škole. Monitorovaný priestor je zreteľne označený ako monitorovaný. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely riešenia priestupkov voči školskému poriadku.

Článok 6  SANKCIE ZA PORUŠOVANIE VNÚTORNÉHO PORIADKU

1.  Napomenutie triednym učiteľom bude udelené za:
- menej závažné porušovanie škol. poriadku aj po verbálnych upozorneniach
- 1 - 2 neospravedlnené hodiny (zavinené žiakom)
- použitie hrubého alebo vulgárneho výrazu
- narúšanie hygienickej pohody iných neprezúvaním sa
- bezdôvodné necvičenie, trojnásobné nenosenie úboru na TV, pomôcok  či domácich úloh
  na vyučovanie
- zapnutý mobilný telefón, audio prehrávač počas vyučovania (odobratie)
- donesenie nebezpečných a nevhodných vecí do školy (odobratie)
- používanie nepotrebných vecí počas vyučovania

 2.  Pokarhanie triednym učiteľom bude udelené po prerokovaní s rodičom za:
- opakované menej závažné porušovanie škol. poriadku aj po napomínaní TU
- 3 - 4 neospravedlnené hodiny (zavinené žiakom)
- nerešpektovanie pokynov zamestnanca školy, narúšanie vyučovania
- nevhodné správanie sa voči zamestnancom školy
- používanie hanlivých alebo ľudskú dôstojnosť urážajúcich výrazov voči iným žiakom, pedagogickým 
   a nepedagogickým zamestnancom
- ďalšie trojnásobné nenosenie úboru na TV, pomôcok a úloh na vyučovanie
- manipulácia so zapnutým mobilným telefónom či audio prehrávačom počas  vyučovania
  a výchovnej činnosti (odobratie)

 3.  Pokarhanie riaditeľom školy bude udelené po prerokovaní s rodičom za:
- opakované menej závažné porušovanie škol. poriadku aj po pokarhaní TU
- 5 - 8 neospravedlnených hodín (zavinených žiakom)
- krádež
- závažné porušenie školského poriadku, úmyselné poškodenie škol. majetku
-
úmyselne poškodí, zneužije alebo zneváži štátny symbol
- časté úmyselné narúšanie vyučovania
- hrubé, arogantné alebo vulgárne správanie sa voči iným žiakom, ohrozovanie iných po prvý krát
- fyzické napadnutie iného žiaka
- zistené fajčenie, užitie drogy či alkoholu mimo areálu školy
- ďalšie trojnásobné nenosenie úboru na TV, pomôcok a úloh na vyučovanie
- vyrobenie zvukovej alebo video nahrávky počas vyučovania (odobratie)
- nevhodné správanie sa mimo školy znižujúce kredit školy (kino, doprava...)

4.  Zníženú známku zo správania 2. stupňa dostane žiak po prerokovaní vo výchovnej komisii za:
- opakované priestupky, za ktoré bolo udelené pokarhanie RŠ
- 9 - 15 neospravedlnených hodín (zavinených žiakom)
- mimoriadne závažné porušenie školského poriadku
- používanie hanlivých alebo ľudskú dôstojnosť urážajúcich výrazov, arogantné a agresívne správanie
  sa voči pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom po prvý krát
- fyzické hrubé ublíženie či zranenie iného žiaka
- zistené fajčenie, užitie drogy či alkoholu v areáli školy
- verbálne a fyzické sexuálne obťažovanie
- šikanovanie iných žiakov po prvýkrát

 5.  Zníženú známku zo správania 3. stupňa dostane žiak po prerokovaní vo výchovnej komisii za:
- opakované priestupky, za ktoré bola znížená známka zo správania 2. stupňa
- 16 - 50 neospravedlnených hodín (zavinených žiakom)
- správanie žiaka, ktoré je sústavne v rozpore s pravidlami správania
- opakované používanie hanlivých alebo ľudskú dôstojnosť urážajúcich výrazov voči pedagogickým
   a nepedagogickým zamestnancom po dobu kratšiu ako jeden mesiac
- opakované hrubé, arogantné alebo vulgárne správanie sa voči iným žiakom,  ohrozovanie iných
   po dobu kratšiu ako jeden mesiac
- fyzická a psychická inzultácia pedagóga po prvýkrát
- opakované šikanovanie iných žiakov

 6.  Zníženú známku zo správania 4. stupňa dostane žiak po prerokovaní vo výchovnej komisii za:
- opakované priestupky, za ktoré bola znížená známka zo správania 3. stupňa
- nad 50 neospravedlnených hodín (zavinených žiakom)
- sústavne zámerne narúšanie korektných vzťahov a ohrozovanie iných žiakov
- opakované používanie hanlivých alebo ľudskú dôstojnosť urážajúcich výrazov voči pedagogickým
  a nepedagogickým zamestnancom po dobu dlhšiu ako jeden mesiac
- opakované hrubé, arogantné alebo vulgárne správanie sa voči iným žiakom,  ohrozovanie iných
  po dobu dlhšiu ako jeden mesiac
- opakovaná fyzická a psychická inzultácia pedagóga

Pedagogický zamestnanec má v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti postavenie chránenej osoby (§3 ods. (7) zákona 317/2009). Trestný zákon rozoznáva niekoľko skutkových podstát trestných činov, ktoré smerujú proti chráneným osobám so zvýšenou hranicou trestnej sadzby.

Článok 7 Udeľovanie odmien

1.  Pochvalu triednym učiteľom dostane žiak za:
- výborný prospech a vzorné správanie (priemer známok bez výchov do 1,4)
- úspešnú reprezentáciu v okresnom kole
- iné prospešné konanie podľa zváženia TU

2.  Pochvalu riaditeľom školy dostane žiak za:
- výborný prospech a vzorné správanie počas celého roka (priemer 1,0)
- viacnásobnú úspešnú reprezentáciu v okresnom kole
- úspešnú reprezentáciu v krajskom a vyššom kole
- záslužný alebo statočný čin
- iné prospešné konanie podľa zváženia riaditeľa školy.

III. časť Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiaka

Článok 8 Zákonný zástupca žiaka má právo na

1.  Poskytnutie bezplatného vzdelávania pre svoje dieťa.
2.  Vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie.
3.  Poskytovanie, informácií a vedomostí žiakom v rámci výchovy a vzdelávania v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi  podľa zákona o výchove a vzdelávaní (Školský zákon).
4.  Toleranciu názorového, etnického, kultúrneho, rasového, sociálneho vedomia a prejavu.
5.  Informácie o škole (koncepčný zámer rozvoja školy, učebné varianty v triedach, výchovno-vzdelávací program školy, projekty, do ktorých je škola zapojená, počty žiakov v triedach, materiálno–technické vybavenie, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci rok).
6.  Vyjadrovanie sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
7.  Prijatie svojho dieťaťa do základnej školy aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa.
8.  Voliť a byť volený do rady školy.
9.  Poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
10. Začlenenie svojho dieťaťa a z toho vyplývajúci prístup vo výchove a vzdelávaní žiaka.
11. Odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. (Školský zákon).
12. Povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom.
13. Požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie a byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
14. Slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak o to požiada väčšina zákonných zástupcov žiakov.
15. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
16. Nahliadnuť do písomných prác svojho dieťaťa.
17. Informácie o dochádzke svojho dieťaťa do školy.
18. Oboznámenie so školským poriadkom školy.
19. Vyriešenie podnetov a sťažností.
20. Vydanie potvrdenia o návšteve školy.
21. Vydanie odpisu vysvedčenia.

Článok 9 Zákonný zástupca žiaka je povinný

1. Vytvoriť pre svoje dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom.
3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
4. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať  vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
6. Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas.
7. Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada jeho rodič alebo zákonný zástupca triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny môže povoliť  vyučujúci, z jedného dňa triedny učiteľ, inak riaditeľ školy.
8. V prípade nepredvídanej neúčasti žiaka na vyučovaní (napr. pre náhlu chorobu) je zákonný zástupca žiaka povinný bezodkladne oznámiť príčinu jeho neprítomnosti, najneskôr však do 24 hodín. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka v škole sa uznáva najmä choroba žiaka, prípadne lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine žiaka a podobne.
9. Ak má žiak opustiť školu počas vyučovania (plánované ošetrenie u odborného lekára, mimoriadna udalosť v rodine a pod.), zo školy môže odísť zásadne len v sprievode zákonného zástupcu.
10. Neprítomnosť žiaka ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka podľa § 144 ods. 10 zákona o výchove a vzdelávaní (Školský zákon); v odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.
11. Ospravedlnenie žiakovej neprítomnosti je zákonný zástupca žiaka povinný predložiť  zásadne v písomnej forme. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými býva alebo je v trvalom styku, na prenosnú chorobu, oznámi to zákonný zástupca žiaka bezodkladne riaditeľovi. V takom prípade môže žiak opäť nastúpiť do školy iba so súhlasom lekára.
12. V prípade zanedbania povinnosti ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní, škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej dochádzky dieťaťa podľa ustanovenia zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o  štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov obci, v ktorej má  rodič dieťaťa trvalý pobyt. Pri tomto postupe sa škola riadi usmernením MŠ SR  č. 231/2003-4 zo dňa 7.3.2003 a zákonom 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.
13. Neprítomnosť žiaka na výchovnej činnosti v ŠKD v určitý deň oznámia rodičia žiaka vopred vychovávateľke. Predčasný odchod žiaka zo ŠKD je možný len na základe písomného oznámenia rodičov, alebo ak si žiaka príde zákonný zástupca osobne prevziať.
14. Ak zákonný zástupca žiaka nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy alebo neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy a ak opatrenia školy boli bezvýsledné alebo podľa poznatkov základnej školy je výchova a výživa žiaka ohrozená škodlivými vplyvmi, najmä alkoholizmom a užívaním omamných látok zákonného zástupcu žiaka, oznámi to riaditeľ  svojmu zriaďovateľovi.


        Záverečné ustanovenie

1. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom žiakov na triednych hodinách a rodičov na triednych aktívoch Združenia rodičov na začiatku školského roka, pri úprave školského poriadku a pravidelne vyhodnocovať jeho plnenie. Dodržiavanie vnútorného poriadku školy je pravidelnou náplňou klasifikačných a hodnotiacich pedagogických rád a pracovných porád.

2.
Školský poriadok bol prerokovaný radou školy dňa 9.11.2011 a na pedagogickej rade dňa 9.11.2011.
3.
Školský poriadok nadobúda platnosť dňom 10.11.2011.
4.
Týmto školským poriadkom sa ruší platnosť Školského poriadku pre žiakov z 5.9.2011.

                                                                                                Mgr. Pavel Horňák
                                                                                                 
riaditeľ školy

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäť
Aktualizácia 9.11.2011
Mgr. Pavel Horňák