Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Rada združenia rodičov

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
            časopis rada školy rada rodičov
Info


2 % (3 %) z dane pre Vaše deti - info - vyhlásenie

Plán triednych aktívov Združenia rodičov 2013/14
Zloženie Rady združenia rodičov 2013/14
Rozpočet Združenia rodičov na šk. rok 2013/14
Hospodárenie Združenia rodičov za šk. rok 2012/2013
Štatút Združenia rodičov pri ZŠ Kežmarská 30

Plán triednych aktívov Združenia rodičov 2013/14

18.09.2013 (streda o 17.00 hod.)            - plenárna schôdza a triedne aktívy
13.11.2013 (streda o 16.30 hod.)            - triedne aktívy po 1. štvrťroku
08.01.2014 (streda o 16.30 hod.)            - triedne aktívy pred koncom 1. polroka
16.04.2014 (streda o 16.30 hod.)            - triedne aktívy po 3. štvrťroku
11.06.2014 (streda o 16.30 hod.)            - triedne aktívy pred koncom školského roka

Poznámka: zasadnutia Rady rodičovského združenia budú v stredy o 17.30 hod. po triednych aktívoch a v inom čase podľa aktuálnej potreby a týchto termínov:

23
.10.2013 (streda o 17.00 hod.)            schvaľovanie rozpočtu rodičovského združenia
28.05.2014 (streda o 17.00 hod.)            príprava Dňa športu -
ôsmy výstup na K30

Späť

Zloženie Rady združenia rodičov 2013/14

Trieda Priezvisko Meno Titul Funkcia Mobil E-mail
1.A Rusňáková Anastázia 0905 156 708 marko.r@netkosice.sk
1.B Grendelová Nataša 0903 185 190 natasagrendelova@gmail.com
2.A Kučeravec Martin Ing. 0907 998 001 kuceravec@gmail.com
2.B Ćemová Marta Mgr. 0915 942 307 martacemova@netkosice.sk
3.A Borovská Katarína Mgr. 0908 994 133 borovska@gmail.com
3.B Petrová Zuzana Ing. 0908 373 473 zuzana.petrova@svp.sk
3.C Balážiová Zuzana 0907 726 295 zuzka.balaziova@gmail.com
4.A Tresová Ivana MUDr. 0905 765 023 itresova@gmail.com
4.B Pudelská Zuzana 0905 653 374 marcelpudelsky@hotmail.com
4.C Tomčo Radoslav 0905 119 710 rtomco@netkosice.sk
5.A Poliačik Ivan predseda 0905 371 762 ipoliacik1@gmail.com
5.B Kolesárová Eva Ing. 0918 083 484 kolesarova2009@gmail.com
6.A Korytková Mária hospodár 0905 973 828 maria.korytkova@alltra.sk
6.B Girmanová Zuzana 0905 272 245 suzigi75@gmail.com
6.C Vrábeľ Rastislav 0907 326 599 rastislav.vrabel@gmail.com
7.A Fučková Hanna Ing. 0903 628 669 hanna.fabus@gmail.com
7.B Kerekešová Slávka 0903 950 970 s.kerekesova@centrum.sk
8.A Amrichová Zuzana Mgr. 0907 935 313 zuzana.amrichova@zoznam.sk
8.B Maceášiková Adriana Ing. 0905 168 687 maceasikova@mtcomax.cz
8.C Daubnerová Iveta 0905 359 263 ekonom@kamico.sk
9.A Vargovčík Martin 0907 376 730 mvargovcik@gmail.com
9.B Bernátová Mária 0904 958 607 marika.bernat@gmail.com
9.C Vasilisko Vladimír Ing. 0903 644 261 slovkov@gmail.com

Späť

Rozpočet Združenia rodičov 2013/14

 Príjmová časť  Plánované
 príjmy
 Skutočné
 príjmy
1. Zostatok šk. roka 2012 / 2013 3 589,65 € 3 589,65 €
2. Príspevky na RZ a žalúzie 4 297,00 € 4 528,00 €
3. Príspevky na Maks 173,00 € 173,00 €
4. 2% z daní

 0,00 €

 0,00 €

5. Úrok

 0,50 €

 0,13 €

  SPOLU 8 060,15 € 8 290,78 €
 Výdavková časť  Plánované
 výdavky
 Skutočné
 výdavky
1. Knihy na záver školského roka 350,00 € 0,00 €
2. Školské olympiády, súťaže, ceny za 1.- 3. miesto 930,00 € 299,19 €
3. Maks 4x4€ 333,00 € 333,00 €
4. Klokan 140x2€ 280,00 € 0,00 €
5. Mikuláš 300,00 € 145,15 €
6. Playback, maratón, Valpurgina noc, imatrikulácia, MDD 250,00 € 14,60 €
7. Halloween, karneval 110,00 € 0,00 €
8. Zápis do 1. ročníka, Deň otvorených dverí pre MŠ 30,00 € 18,48 €
9. Žalúzie 600,00 € 0,00 €
10. Dataprojektory 2 000,00 € 2 095,00 €
11. NB do kabinetu 3.- 4. roč. 400,00 € 400,00 €
12. Atlas sveta 210,00 € 0,00 €
13. TŠV pomôcky (pinpong. loptičky, flor. loptičky, košíky)  50,00 € 48,86 €
14. LV - odmeny pre 1. stupeň - 80 ž 40,00 € 0,00 €
15. LV - rozlišovacie vesty pre 1. stupeň - 90 ž. 90,00 € 0,00 €
16. F - súprava na optiku, doplnená o laserovy zdroj 500,00 € 0,00 €
17. F - 5 x teplomery, 5 x silomery 100,00 € 31,97 €
18. Laboratórne pomôcky na CHE 300,00 € 0,00 €
19. Chemikálie na CHE 200,00 € 0,00 €
20. Materiál na výzdobu školy 150,00 € 50,00 €
21. Materiál na výzdobu chodby 1.-4. r. 10,00 € 0,00 €
22. FRJ - tabule časovania slovies 30,00 € 0,00 €
23. HUV -Oprava a doplnenie hudobných nástrojov, naladenie akordeónov, adaptér, gitarové struny 200,00 € 0,00 €
24. Zastavovacie terčíky - 10 ks 50,00 € 0,00 €
25. Prírodoveda prac. zošity s CD pre uč. 1. stupňa 45,00 € 0,00 €
26. Rezačka na papier pre 1.-4. r. 30,00 € 0,00 €
27. Odmena hospodárovi RZ 25,00 € 0,00 €
28. Poplatky, pošta, iné 80,00 € 25,66 €
29. Poplatok SRRZ 100,00 € 0,00 €
30. Registrácia 2 % z dane 

 60,00 €

53,80 €
31. Rezerva 207,15 € 0,00 €
V pokladni 71,75 €
SPOLU 8 060,15 € 3 587,46 €
Zostatok   4 703,32 €


Späť

Hospodárenie Združenia rodičov za šk. rok 2012/13

 Príjmová časť  Plánované
 príjmy
 Skutočné
 príjmy
1. Zostatok šk. roka 2011 / 2012 1 500,46 € 1 500,46 €
2. Príspevky na RZ za 456 žiakov 4 259,00 € 4 259,00 €
3. Sponzorstvo 0,00 € 0,00 €
4. 2% z daní - predpoklad

 1 500,00 €

 3 226,99 €

5. Úrok

 0,50 €

 0,21 €

  SPOLU 7 259,96 € 8 986,66 €
 Výdavková časť  Plánované
 výdavky
 Skutočné
 výdavky
1. Knihy na záver školského roka 350,00 € 325,33 €
2. Školské olympiády, súťaže, ceny za 1.- 3. miesto 325,00 € 365,37 €
3. ôsmy výstup na K30 350,00 € 0,00 €
4. Mikuláš, Playback, Maratón, Valpurgina noc, Imatrikulácia 550,00 € 546,58 €
5. Zápis do 1. ročníka 50,00 € 50,76 €
6. Školská vedecká konferencia 30,00 € 0,00 €
7. Stolové počítače 2 500,00 € 2 508,60 €
8. Magnetofón do ŠKD 100,00 € 139,00 €
9. Výveva 200,00 € 254,87 €
10. Spotrebný materiál na FYZ  40,00 € 39,98 €
11. Učebnice pre anglické reálie 55 ks á 6 € 330,00 € 283,25 €
12. Výzdoba chodieb, materiál, metodiky 160,00 € 158,59 €
13. Odmena hospodárovi RZ 25,00 € 25,00 €
14. Poplatky, pošta, iné 75,00 € 77,00 €
15. Registrácia 2 % z dane 

 60,00 €

53,80 €
16. Rezerva 614,53 € 567,95 €
V pokladni 0,93 €
  SPOLU 5 759,57 € 5 397,01 €
  Zostatok   3 589,65 €

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäť
Späť
Späť
Späť
Späť
Aktualizácia 10.1.2014
Mgr. Pavel Horňák