Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Projekt Infovek Slovensko Stránka Infoveku
|história|profilácia|gramotnosť|hymna|infovek|K30-klub|poriadok|zakonník|
Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov|2002/03|2003/04|

Hodnotiaca správa školy
za školský rok 2003/2004

    Úvod
1. Počítače, sieť a internet
2. Prístup k počítačom a internetu
3. Balíček s podporou
4. Edukačné projekty
5. Školenia
6. Šírenie digitálnej osvety
7. Rôzne

Úvod

          Základná škola na Kežmarskej 30 v Košiciach je svojím zameraním školou s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov s pôsobnosťou pre celý okres Košice II. Podpora zo strany Infoveku i projektu Počítače školám je výrazným posilnením profilácie školy a pomocou v realizácii interného projektu zavádzania počítačovej gramotnosti od 1. ročníka.

Späť

1. Počítače, sieť a internet

          tomto školskom roku aj vďaka podpore z projektu Počítače školám sme úplne doplnili aj druhú počítačovú učebňu a máme tak 30 počítačov používaných len na výuku žiakov. Počítačovú sieť sme v druhej učebni doplnili o nový switch a prerobili ju na 100 MB sieť s pripojením cez UTP kábel. Teda rovnako ako je to v prvej učebni. Tým sa funkčnosť siete výrazne zlepšila a odpadli občasné výpadky internetového pripojenia siete. Okrem toho sme doplnili počítače do kabinetu prírodopisu, slovenčiny, jazykov a výtvarnej výchovy. (Viď príloha – Schéma počítačovej siete.) V súčasnosti máme teda spolu 42 počítačov v sieti a 4 mimo sieť. Pri 607 žiakoch je to 14,5 žiakov na jeden počítač! Získali sme aj server a dali naň preškoliť nášho správcu učebne. V súčasnosti server už zabezpečuje našu počítačovú sieť.
          Dokončili sme budovanie vzájomného prepojenia škôl dátovou optickou sieťou a pripojili sme na ňu všetky počítače. Slávnostné otvorenie optickej siete sme uskutočnili videokonferenciou dňa 8.6.2004. Tento dátum sme si vybrali aj kvôli pozorovaniu úkazu prechodu Venuše pred Slnkom (Venustransit). Projekt budovania optickej siete sme realizovali ako ponuku Technickej univerzity v Košiciach spolu so 7 školami a CVČ.
          Pri rozširovaní siete naďalej spolupracujeme s rodičovským združením, počítačovými firmami IT Servis, ADM a Procesnou automatizáciou, ktoré zabezpečujú prevažne odbornú inštaláciu kabeláže a dodávku hardvéru. Softvérové inštalácie a údržbu počítačov na škole zabezpečuje už okrem správca učebne Mgr. Juraja Džmuru aj nový správca siete Ján Čéplő. Servis zo strany Datalanu sme nepotrebovali.
          Aj napriek skvelému vybaveniu školy počítačmi sa ešte učitelia dožadujú ďalších počítačov do kabinetov a výmeny starších počítačov za výkonnejšie. Skutočný stav na škole však porovnáva nová kolegyňa slovami: „Možnosť prístupu učiteľov a žiakov k počítačom a internetu počas i mimo vyučovania je na úrovni, s ktorou som sa na predchádzajúcich školách doposiaľ nestretla“.

Späť

2. Prístup k počítačom a internetu

          Podľa pevného rozvrhu hodín sa v oboch učebniach informatiky učí až 42 hodín týždenne (povinný predmet informatika, voliteľný a nepovinný predmet práca s počítačom). O 16,00 hod. začína K30 internet klub, ktorý okrem žiakov školy navštevujú aj nejakí študenti a rodičia. Klub vedú vychovávateľky ŠKD. V čase, keď v učebni nie je pravidelné vyučovanie, majú všetci vyučujúci možnosť využiť ju na vyučovanie svojho predmetu, alebo na sebavzdelávanie a vlastnú tvorbu. Túto možnosť využívajú učitelia 1.- 9. ročníka na vyučovanie mnohých predmetov za pomoci výukových CD a internetu. Rovnako učebne využívajú aj vychovávateľky s deťmi už od 1. ročníka. Počítače a internet sú prakticky dostupné od 8.00 hod. do 18.00 hod. Jediným problémom je nerovnaká kvalita a výkonnosť jednotlivých počítačov.
          Učitelia okrem toho majú prístup k internetu aj zo zborovne a kabinetov, čo aj pravidelne využívajú. V zborovni, kabinetoch a kanceláriách je spolu v sieti 12 počítačov.
          Kolegyňa však hovorí: „Oceňujem možnosti prístupu na internet pre učiteľov v zborovni. Verím, že v krátkej dobe bude kvalitný počítač s pripojením na internet aj vo zvyšných kabinetoch, čo určite prispeje ku skvalitneniu našej práce.“ Iná zas: „Ja osobne sa s niektorými triedami do počítačovej miestnosti vôbec nemôžem dostať aj keď vyučovanie tam by bolo oveľa praktickejšie, názornejšie“. A ďalšia: „Učiť v minulom roku s veľkým počtom žiakov (27) v jednej učebni bolo dosť náročné. Pri jednom PC museli pracovať dvaja žiaci. V tomto školskom roku sme súčasne mohli využívať obidve PC učebne. Využívali sme ich častejšie a žiaci z tohto spôsobu vyučovania mali nesmiernu radosť.“ A na záver: „Uvítala by som, keby boli počítače aj v triedach, v ktorých je školská družina“.
          Každý žiak na druhom stupni ma e-mailovú adresu a mnohí e-mail aj často používajú. To všetko zatiaľ na voľne dostupných serveroch. Spojazdnením nášho servera by sme mohli skúsiť chýbajúcu správu e-mailového koša. Pre rodičov máme zoznam e-mailových adries učiteľov na našej stránke http://www.zsk30ke.edu.sk/ucitelia/ouciteloch.htm. Škola používa jedinú e-mailovú adresu: skola@zsk30ke.edu.sk.

Späť

3. Balíček s podporou

          Literatúru a multimediálne CD-čka máme v presklennej skrinke v počítačovej učebni. Všetko je prístupné pri návšteve učebne alebo formou zápožičky aj v inom čase. Spracovali sme si databázu našich CD s rešeršami, kde je aj doporučenie pre ktorý ročník či predmet sa uvedený titul hodí.
          Z počítačovej literatúry dostupnej na škole sa najviac používa Tvorba www stránky, Word, Excel, E-mail, Windows 95 a pod. Z výukových CD sa najviac používa na 1. stupni Svet okolo nás, Cirkus šaša Tomáša, Rozprávková matematika, Detský raj, Ferdo mravec. Na 2. stupni Lexikón, Encyklopédie... CD Fyzika je skôr pre osemročné gymnáziá. Chýbajú však príklady na precvičenie učiva. Je uvedených veľa tém z učiva strednej školy. Výhodou je test z teórie ku každému tematickému celku a hodnotenie žiaka v percentách. Z tém pre ZŠ chýba akustika, hustota a veľmi chýba zbierka úloh k tematickým celkom. Na zemepise sa využíva CD o Vesmíre. Privítali by sme CD Svet alebo ak existuje CD o Zemi, jej pohyboch, o počasí a pod. Vhodné by boli aj nejaké zemepisné testy a slepé mapy.
          Často používame aj CD Matik z Liberca (www.matik.cz) pre 5 ročník, alebo Diktáty. Tieto tituly však neboli súčasťou balíčka s podporou. Zišla by sa aj CD zbierka testov na prijímacie pohovory, čo by prispelo k efektivite výuky a prípravy na prijímacie pohovory.
          V ponuke CD nie je zastúpený slovenský jazyk. Je potrebné doplniť ho aspoň na takú úroveň ako je matematika, veď ide o prijímačkový predmet. Uvítali by sme aj doplnenie ponuky CD s tematikou rastlín pre 5. ročník. Podobne chýba aj CD, ktoré by sa dalo využiť  na vyučovanie predmetu NV, OV a TchV. Učiteľom chýbajú slovenské CD.
          Pre výuku informatiky na základných školách by bolo zaujímavé CD s ukážkami činností, ktoré sa bežne sledovať nedajú. Napríklad činnosť pevného disku, históriu a vývoj výpočtovej techniky, ukážky rôznych operačných systémov bez nutnosti ich inštalácie, rovnako aj ukážky programovania.

Späť

4. Edukačné projekty

          Vedenie školy je často informované prostredníctvom odborného garanta o prebiehajúcich projektoch a iných aktivitách organizovaných Infovekom.
          Pani Dorka Černíková sa zapojila do projektu Matematický kalendár Gymnázia na Alejovej v Košiciach (http://www.zsk30ke.edu.sk/foto/mkalendar.htm). Bola to tvorba príkladov a obrázkov matematického kalendára (http://www.galeje.sk/kalendar/) V projekte pokračovali tým, že sa zapojili do riešenia úloh matematického kalendára.
          V projekte Svet okolo nás (http://www.spsmikobs.sk/sutaz/index.html) súťažné družstvá riešili postupne po 25 otázok a odosielali ich cez internet. V oboch projektoch boli zapojení žiaci 6.A,7.A a 8.A.
          Pani Jana Micheľová zapojila deviatakov do tvorby vlastných web stránok a prezentácií na ľubovoľne zvolenú tému. Súťaž sa uskutoční v jarných mesiacoch.
          Slečna Erika Jurašová pripravila žiakov na súťaž prezentácii v CVČ. Žiačky 9. ročníka sa predstavili so svojou prezentáciou na PC na ľubovoľnú tému.
          Pani Mária Miklóšová sa so žiačkou Michaelou Ulianovou zapojila do európskej súťaže Predstavujeme iné krajiny s témou Predstavujeme Baden-Wurtenbersko.

Späť

5. Školenia

Pán Juraj Džmura sa zúčastnil Školenia správcov a odborných garantov pod názvom Správa Linuxového servera. Organizoval ho v Košiciach Infovek v termíne 29.3. - 2.4.2004.
          Pán Pavel Horňák absolvoval on-line kurz Tvorba webových stránok v termíne od 7.4. do 16.6.2004 zavŕšený certifikátom po vytvorení vlastnej web stránky.
          Pani Helena Vargová absolvovala 5 dňový kurzu Práca s počítačom organizovaný Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove.
          Pani Miriam Domanská a Jana Poprocká absolvovali kurz Baltik pre začiatočníkov, ktorý sa konal v júli 2004 v Košiciach. Školenie bolo zamerané na tvorivú informatiku, základy logického myslenia a zvládnutie programu Baltik.
          6 vlastných učiteľov a 4 z iných škôl práve ukončujú kurz Tvorba webových stránok, ktoré organizuje pán Pavel Horňák, riaditeľ školy. Školenie bolo začaté v septembri 2004 a bude ukončené vo februári 2005 vytvorením ďalších častí webovej stránky našej školy.
          Okrem toho sme mávali aj informatívne školenia organizované riaditeľom školy zamerané na špecifické pedagogické činnosti spojené s využitím počítača a CD vo výuke. Školenia absolvovali všetci pedagogickí pracovníci.
          Podujatí pod hlavičkou Infoveku sa teda zúčastnili dvaja učitelia, iných školení traja a vlastných školení šiesti pedagogickí pracovníci.

Späť

6. Šírenie digitálnej osvety

Pri zápise žiakov do 1. ročníka v januári 2004 sme tradične našim budúcim rodičom umožnili zoznámiť sa so stránkou školy, prezentáciami vytvorenými našimi žiakmi v PowerPointe ako aj vybraným výukovým softvérom.
          V tomto školskom roku sme 13.10.2004 v škole v rámci 3. Európskeho dňa rodičov a škôl uskutočnil „Večer otvorených dverí,“ (http://www.zsk30ke.edu.sk/foto/edras04.htm) Pri tomto podujatí bol o internet a učebne informatiky veľký záujem. Rodičia mali možnosť pozrieť si prácu ich detí s počítačom v našich počítačových učebniach. Účasť rodičov s deťmi bola hojná. Mali možnosť vidieť a pracovať aj s výukovými CD.
          Pre zlepšenia spolupráce s materskými škôlkami sme zorganizovali Deň otvorených dverí pre škôlkárov. V rámci tohto podujatia mali deti aj hry v počítačových učebniach školy.
          Pani Černíková uskutočnila rodičovské združenie v PC miestnosti, rodičia videli web stránku školy, výukové CD, vyhodnotenia previerok, prezentácie žiakov a pod.
          Prístup na internet je pre našich žiakov a ich rodičov denne v Internetovom klube od 16.00 do 18.00 hod. Riaditeľ školy ponúka rodičom aj možnosť zvýšenia počítačovej gramotnosti formou školení.

Späť

7. Rôzne

Z odporúčaní pre implementáciu projektu Infovek do života školy sme priebežne plnili všetky body odporúčania. 5. bod splníme ukončením spomínaného školenia pre tvorbu web stránok. Nedarí sa nám splniť 9. bod a zapojiť sa do medzinárodného projektu. Prihlásili sme jednu učiteľku na školenie k tvorbe projektov z ESF.
          Naša škola sa stala Školiacim centrom Infoveku. Čakáme ešte na preškolenie budúcich školiteľov aby sme mohli začať sami ponúkať školenia.
          Z požiadaviek na projekt Infovek je najžiadanejšou bohatá multimediálna zbierka úloh z matematiky v slovenskom jazyku. Dnešné deti neovládajú český jazyk, čím vzniká mnoho problémov. V ponuke CD veľmi chýba čokoľvek pre slovenský jazyk.
          Opakovane sme sa pokúšali stiahnuť z podpory Detskú bibliu, ale pri  napaľovaní na CD nám stále hlási chybu. Spolupráca s Infovekom a podpora je aj naďalej na veľmi dobrej úrovni.

V Košiciach 14.1.2005                                                                    Mgr. Pavel Horňák
                                  
                                                                    riaditeľ školy

|2002/03|2003/04|

Späť

|história|profilácia|gramotnosť|hymna|infovek|K30-klub|poriadok|zakonník|


Aktualizácia 15.1.2005
Mgr. Pavel Horňák