Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Telesná výchova
|matematika|fyzika|zemepis|informatika|telesná|škd|

Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov


Späť


Späť


Späť


Späť


Späť


Späť


Späť


Späť


Späť


Späť


Späť

 |pravidlá|zápis|plánTV|evidencia|povinnosti|povely|jadžent|streľba|

 

Janko Pavlis

  Foto z akcie

JADŽENT
základné pravidlá

brožúrka pre tlač
Prvá kniha o Jadžente

 

 

_________________________________________________

Novi Sad, 1998

 

Pravidlo I - HRA
________________________________________________         

1. Definícia

     Jadžent je nová loptová športová hra, ktorú hrajú muži a ženy spoločne. Jej názov je odvodený od "ja džentlmen". Hra sa zakladá na džentlmenskom správaní, rýchlom rozmýšľaní a rýchlych reakciách. Úlohou každého družstva je vy- bíjať súperových hráčov rovnakého pohlavia a ochraňovať partnera či uhýbať sa pred vybíjaním. S loptou sa hrá s ob- medzeniami uvedenými v nasledujúcich pravidlách.

Pravidlo II - ZARIADENIE
________________________________________________

2. Ihrisko

     Hrá sa na ihrisku maximálnych rozmerov 9 x 18 m, minimálnych 8,23 x 16 m. Povrchy ihriska môžu byť rôzne. Naj- vhodnejšie sú ihriská pre volejbal a tenis. Hrať sa môže vonku aj v hale, ba dokonca aj vo vode hlbokej 50 až 100 cm.
     Hracia plocha je rozdelená na dve rovnaké časti, medzi nimi je sieť vo výške 90 až 100 cm. Vo vode je sieť vo výške 50 cm. Vo výške 2,43 m je lano, ktoré je výškovou bariérou. Pre mladších je vo výške 2,23 m.
     Rovnobežne so stredovou čiarou, ktorá rozdeľuje dve hracie plochy, sú z obidvoch strán čiary vo vzdialenosti troch metrov. Vymedzujú trojmetrové územie. Medzi dvomi čiarami troch metrov mimo hracej plochy je priestor pre rozhodcov a lavičku pre vybitých a lavičku pre náhradníkov.
     V strede hracích plôch sú kruhy s priemerom 2 m a dotýkajú sa čiary 3 m. Vymedzujú priestor pre „Dámu“.
     Čiara je súčasťou hracej plochy.

      Ihrisko pre Jadžent

      Sieť pre Jadžent

3. Lopta

     Hrá sa s nie veľmi nahustenou volejbalovou loptou. Keď sa zlepšia podmienky, lopta bude mať o 10% menší objem a bude o niečo ľahšia. Ak sa hrá na otvorenom ihrisku, je potrebné zabezpečiť náhradné lopty vo vzdialenosti 2 m od hracej plochy.

Pravidlo III - HRÁČI
________________________________________________

4. Družstvo

     Každé družstvo tvorí dvadsať (20) členov. Na začiatku je na hracej ploche dvanásť (12) hráčov v každom druž- stve, z toho najviac sedem (7) hráčov rovnakého pohlavia. Na začiatku každej tretiny musí mať družstvo pevne urče- nú hraciu zostavu. Hráči majú jednotné dresy s číslami. Muži a ženy sú farebne rozlíšení. Striedanie hráčov je dovole- né počas prestávok, po skončení tretiny a v prípade zranenia aj počas hry na pokyn rozhodcu.           

Pravidlo IV - ROZHODCOVIA
________________________________________________

5. Hlavný rozhodca, pomocní rozhodcovia, zapisovatelia

    Zápas pískajú traja rozhodcovia. Hru riadi hlavný rozhodca z vyvýšeného miesta pri stredovej čiare. Očami je vo výške výškovej bariéry. Oproti nemu sú na zemi dvaja pomocní rozhodcovia, každý z jednej strany siete. Po zápase rozhodcovia a piati zapisovatelia vyhlasujú najlepšieho hráča a najlepšiu hráčku zápasu, čo sa tiež zaznamenáva do protokolu.

Pravidlo V - STRETNUTIE
________________________________________________

6. Hrací čas, prestávky

     Stretnutie trvá šesťdesiat minút (60’) a pozostáva z troch tretín (3 x 20’). V každej tretine má každé družstvo právo na polminútovú (30") prestávku. Vtedy môžu na hraciu plochu vstúpiť žolíky a vykonávať zmeny v zostavách hráčov. Prestávky pre družstvá alebo rozhodcov sa nezapočítavajú do efektívneho hracieho času. Meranie času sa neprerušuje pri udeľovaní trestov.

7. Otvorenie

     Družstvá nastúpia na zadné volejbalové čiary a pozdravia sa. „Dámy“ s rozhodcom vyžrebujú strany. Ak domáce družstvo zabezpečí živé hudobné vystúpenia má všetky prvé lopty na začiatku každej tretiny. V opačnom prípade každú začiatočnú loptu majú hostia. Na pokyn rozhodcu hráči zaujmú svoje postavenie.

8. Postavenie hráčov a ich práva

     Na hraciu plochu podľa vyžrebovania nastupujú 4 páry hráčov. „Dáma“ vstupuje do svojho kruhu, ktorý je v sú- perovej hracej ploche. Žolíky obsadia priestor okolo súperovej hracej plochy.
    „Dáma“ musí byť žena. Na „Dámu“ nikto nehádže loptu, ona hádže loptu po protihráčkach na hracej ploche. Ak je „Dáma“ potrestaná vylúčením z hry, nahrádza ju jej spoluhráčka.
     Každé družstvo má troch žolíkov u ktorých musia byť zastúpené obidve pohlavia. Žolíky sa môžu voľne pohybovať okolo súperovej hracej plochy. Žolíky môžu vchádzať na hraciu plochu počas prestávok, ktoré si vyžiadal ich tréner. Družstvo, ktoré chce použiť žolíkov počas prestávky, vyžiadanej ich trénerom, získava loptu bez ohľadu na to, kde bola v čase prerušenia hry. Žolík nesmie vchádzať bez lopty do priestoru pre rozhodcov. Môže tam pre ňu ísť a pri- hrávať ale nie vybíjať. 

9. Priebeh stretnutia

     Hra sa začína dlhým hvizdom (2’’- 3’’) rozhodcu a lopta štartuje vždy z hracej plochy. Po začatí hry môže hocikto s loptou vybíjať hociktorého súpera rovnakého pohlavia (okrem „Dámy“). Keď muž zasiahne muža súperovho družstva, on je vybitý. To isté platí ak žena zasiahne ženu. Vybitý hráč ihneď odchádza z hracej plochy najkratšou cestou k zá- znamovému stolu, prihlasuje sa a sadá si na lavičku pre vybitých. Pri viacnásobnom zásahu je vybitý len prvý zasiahnutý protihráč.
     Muž nesmie zasiahnuť ženu a opačne. Keď muž hodí loptu a na jej ceste sa jej dotkne spoluhráčka a potom lopta zasiahne súperovho muža, on nie je vybitý. Ak zasiahne protihráčku a ona nechytí loptu, je vybitá. Zásah odrazený od zeme sa počíta ako vybitie, ak sa lopta odrazí od zeme len raz. Len zásah z dlane alebo dlaní sa počíta ako vybitie. Lopta chytená spoluhráčom na hracej ploche skôr než sa dotkne zeme, reklamy, steny, protivníka, necháva zasiahnu- tého v hre. Ak hádžu dvaja súčasne, rozhodca nemôže odhadnúť kto hádzal loptu, a preto nik nie je vybitý.
     Muž je vybitý ak chytí loptu, ktorú hodil protihráč a potom si ju udrie o zeme. Zásah po hode z výskoku sa nepočí- ta ako vybitie. Rovnako ak sa lopta v pohybe dotkne siete, letí vyššie ako 2,43 m, odrazí sa od steny alebo od rekla- my, nevybíja súpera.
     Ak na lavičke pre vybitých existuje možnosť vytvoriť pár (muž, žena), sú povinní do piatich (5’’) sekúnd odísť na hraciu plochu, pod podmienkou, že ich družstvo vlastní loptu, alebo na chvíľu vlastnil loptu. Namiesto vylúčeného hráča vchádza do hry náhradník rovnakého pohlavia.

10. Výšková bariéra, sieť

     Výšková bariéra označuje do akej výšky môže lopta letieť. Keď sa lopta prihráva spoluhráčovi za čiarou, nesmie le- tieť vyššie ako je výšková bariéra. Prihrávanie medzi spoluhráčmi v rámci hracej plochy alebo medzi žolíkmi za rovna- kou čiarou môže byť aj vyššie ako je výšková bariéra.
     Keď lopta zasiahne najprv sieť a potom protihráča, on nie je vybitý.

11. Priestor troch metrov

     Hráč je v priestore troch metrov ak má v ňom aspoň jednu nohu a druhú na čiare. Z priestoru troch metrov sa zásah hráča rovnakého pohlavia v priestore troch metrov súpera nepočíta ako vybitie. Ak je jeden z účastníkov akcie mimo priestoru troch metrov, zasiahnutý je vybitý. V priestore troch metrov hrá len jeden pár, ostatní tam môžu byť len na päť sekúnd (5’’) a môžu blokovať alebo sa zachraňovať od vybitia.
     V priestore troch metrov nesmie hráč ležať alebo byť na troch alebo štyroch končatinách dlhšie ako dve sekundy (2’’). To isté platí aj pre „Dámu“ v kruhu.

12. Aut

     Lopta je v aute až keď sa dotkne zeme mimo hracej plochy a naopak. Keď lopta letí nad čiarou, a pritom nespadne na zem, prednosť má ten, kto prvý dlaňou kontroluje loptu.

13. Držanie lopty

     Hráč môže loptu držať najviac päť sekúnd (5’’). Ak lopta leží na hracej ploche jedného tímu viac ako päť sekúnd, získava loptu súper.
     Lopta sa môže prihrávať všetkými časťami tela. Môže sa chytať akýmkoľvek spôsobom, len aby po zásahu nespad- la na zem, alebo nenarazila do steny, reklamy, tyče pre sieť, rozhodcu alebo protihráča.

14. Prešľapy

     Hráč bez lopty musí mať obidve chodidlá na svojej strane hracej plochy, nesmie zašliapnuť čiaru ani jedným chodi- dlom. Hráč s loptou vo chvíli hodenia lopty môže zašliapnuť čiaru jedným chodidlom, druhým chodidlom však musí byť na svojej časti hracej plochy. Zásah neplatí, ak hráč s loptou jedným chodidlom zašliapne čiaru a druhú nohu má vo vzduchu a takto zasiahne protihráča.

15. Pasívna hra

     Pasívna hra sa píska po troch pasívnych prihrávkach. Aktívna prihrávka je, keď lopta preletí okolo akéhokoľvek protihráča vo vzdialenosti do 1 m od neho. Len hlavný rozhodca rozhoduje, kedy je aktívne a kedy pasívne prihrá- vanie.

16. Koniec stretnutia, výsledok

     Tretina i stretnutie sa končí dlhým hvizdom (2’’- 3’’) rozhodcu. Výsledok stretnutia sa udáva pomerom celkového počtu vybitých hráčov z troch tretín. Družstvo, ktoré viackrát zasiahlo protihráčov rovnakého pohlavia počas hry vy- hráva. V prípade remízy, zvíťazilo družstvo, ktoré má menej trestných záznamov v protokole. Ak ani to nerozhodne stretnutie sa predlžuje do prvého vybitia. Pri predĺžení sa v hre pokračuje tam kde bola hra prerušená. Ak hráči počas hry ťažko zrania dvoch protihráčov, družstvo prehráva zápas kontumačne 30 : 0. 

Pravidlo VI - PORUŠENIE PRAVIDIEL, TRESTY
________________________________________________

17. Priestupky

       Rozhodca rozlišuje štyri úrovne trestania nedovolených priestupkov.

1. Odobratie lopty za:
- štyri pasívne prihrávky za sebou
- prihrávku z výskoku
- prehodenie lopty cez čiaru vyššie ako 2,43 m
-
držanie lopty viac ako 5’’
- zobratie lopty protihráčovi z ruky
- slabý zásah protihráča cez sieť
- neúmyselné udretie protihráča pri mávnutí rukou s loptou
- státie na čiare bez lopty
- státie v súperovej hracej ploche pri vybíjaní
- zašliapnutie čiary s druhou nohou vo vzduchu pri vybíjaní
- ležanie hráča na troch končatinách dlhšie ako dve sekundy

2. Farebnú kartu za:
- nenastúpenie páru do 5’’ na hraciu plochu
- viac ako pár v priestore 3 m po dobu viac ako 5’’
- úmyselné odtláčanie siete
- státie hráča obidvomi chodidlami na súperovej hracej ploche

3. Žltú kartu (= dve farebné karty) za:
- neúmyselný zásah protihráča opačného pohlavia
- slabý zásah do hlavy alebo krku
- silný alebo opakovaný zásah z výskoku
- silný zásah v priestore 3 m
- nastreľovanie protihráča cez sieť
- fyzický kontakt s protihráčom pri blokovaní
- úmyselné držanie či tlačenie protihráča
- nebezpečné státie hráča obidvomi chodidlami na súperovej hracej ploche

4. Červenú kartu - vylúčenie (= dve žlté karty) za:
- úmyselný zásah protihráča opačného pohlavia
- nešportové správanie
- silný zásah do hlavy alebo krku

18. Chyby rozhodcov

     Aby sa zistili chyby rozhodcov bude povolené využitie modernej video techniky. Týmto spôsobom budú chyby odhalené a nemorálna činnosť rozhodcov bude potrestaná.


Autor:    prof. Janko Pavlis
Názov:   JADŽENT
Úprava:  Mgr. Pavel Horňák

Späť

|matematika|fyzika|zemepis|informatika|telesná|škd|


Aktualizácia 17.4.2006
Mgr. Pavel Horňák