Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Školský klub detí

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype matematika fyzika zemepis informatika telesná škd      
2008/09 2009/10  2010/11   aktuality  oddelenia pokyny   podujatia    
Info
Múdra sova

          POKYNY V ŠKD

 

    

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa riadi Školským výchovným programom a plánom práce MZ ŠKD, ktorý vychádza z plánu práce školy. Jednotlivé úlohy a akcie sú v spolupráci s deťmi rozpracované do mesačných plánov. Možnosť aktívneho podielu detí pri výbere obsahu, príprave činností a podujatí, významne stimuluje ich záujem a aktivitu. Deti vedieme k úcte k materinskému jazyku, ľudovým tradíciám, pestujeme kladný vzťah k rodnému mestu, kraju a celej vlasti. K tomu využívame prácu s knihou, prácu s časopismi spoluprácu s MsKM a inými kultúrnymi stánkami nášho mesta. Výchovný proces zameriavame okrem iných na environmentálnu výchovu, výchovu v duchu humanizmu a rešpektovania ľudských práv.

     Je to práca, pri ktorej je nutná vynaliezavosť a improvizácia. Nevyhnutná je tiež trpezlivosť a veľká dávka pochopenia detskej duše, ktorá je už v popoludňajších hodinách vyčerpaná a nie vždy ochotná vnímať na 100%. Zložky výchovy sú rozmanité, počnúc Oddychovou a rekreačnou činnosťou, tematických oblastí výchovy (TOV), ktoré si naše vychovávateľky upravili nasledovne:– Múdre hlavičky (Spoločensko vedná výchova), Zruční remeselníci (Pracovno technická v.), Zdravá streda (Telovýchovná a športová v.), Malí umelci (Esteticko-výchovná v.), Deti Zeme (Prírodovedná v.) a končiac prípravou na vyučovanie. Deti sú zapájané do súťaží a školských kultúrnych vystúpení, kde majú možnosť prezentovať vedomosti a zručnosti nadobudnuté prácou v ŠKD. Odmenou je ich dôvera, radosť z práce a dosiahnuté výsledky.

                                                                 Školský klub detí

Činnosť 
ŠKD sa delí na: ranná služba  6,15 – 7, 35 hod.
                                  popoludňajšia činnosť  začína po ukončení vyučovania, podľa rozvrhu
                                           dlhá služba  15, 50 – 17,15 hod. (alebo podľa potreby)

Do ŠKD sa žiak prihlasuje na základe Žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD, ktorú schvaľuje riaditeľ školy a kde je potrebné vyplniť všetky údaje.

Odhlasovanie
z ŠKD sa uskutočňuje písomnou formou do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci.

Pri akýchkoľvek zmenách, rodič komunikuje s vychovávateľkou prostredníctvom písomného vyjadrenia, osobného alebo telefonického kontaktu.

Mesačná platba
do ŠKD sa uskutočňuje prostredníctvom priameho bankového prevodu alebo šekom. Každé dieťa má pridelený variabilný symbol. Suma: 11 €/ mesačne. Úhradu je potrebné poukázať do 10-teho dňa v mesiaci, pričom platba sa uskutočňuje mesiac vopred. (V septembri je potrebné platiť naraz za dva mesiace). Je možné platiť aj vopred alebo za viac mesiacov naraz. Ak má dieťa minimálne dvoch školopovinných súrodencov, platba do ŠKD sa znižuje na 8, 80€.                    

Výchovná činnosť
v každom oddelení ŠKD prebieha ihneď po ukončení vyučovania a končí  o 16,00 hod., preto je vhodné, aby dieťa zostávalo v ŠKD minimálne do 15,30 hod. a zúčastňovalo sa tak nerušenie výchovného procesu.

Na obed dieťa prihlasuje  a aj odhlasuje rodič osobne alebo formou telefonického kontaktu v školskej jedálni (tel. č. 055 642 34 92). Odhlásiť a prihlásiť dieťa na obed môže rodič do 8,00 hod. v aktuálny deň. Žiaci sa preukazujú čipovým kľúčom, ktorého zapožičanie na dobu školskej dochádzky činí 3,32 €. K čipovému kľúču je potrebné zabezpečiť šnúrku s označeným menom. Čipové kľúče ostávajú v triede, v ŠKD.

V každom oddelení ŠKD vychovávateľka poskytne rodičom telefonický kontakt, pre uľahčenie komunikácie.

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


Späť
Aktualizácia 1.11.2013
Mgr. Pavel Horňák