Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Vzdelávacie poukazy
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky  English

Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäť


 

Vážení rodičia!

             Aj v tomto školskom roku si prevezmú Vaše deti vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na ich záujmové vzdelávanie na školský rok. Každý žiak môže vzdelávací poukaz do stanoveného termínu (u nás do 28.9.2005) odovzdať niektorej škole, školskému klubu detí, centru voľného času alebo inému zariadeniu, ktoré bude poskytovať záujmové vzdelávanie. Vzdelávacím poukazom sú takto preferovaní poskytovatelia záujmového vzdelávania, ktorí získavajú navyše finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít, ktoré žiakom poskytujú. Tento príspevok však nenahrádza poplatok, ktorý školskému zariadeniu uhrádza žiak (respektíve rodič) podľa platných predpisov.

            Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách tak ako doteraz. Poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu v danom školskom roku podľa vlastného výberu. Hodnota poukazu je upravovaná ministerstvom školstva.

            Verím, že záujmové vzdelávanie poskytované na našej škole formou rôznych krúžkov či záujmovými aktivitami v školskom klube detí bude pre Vaše dcéry a synov aj v tomto školskom roku vítanou formou naplnenia ich voľného času.

            Bližšie informácie o vzdelávacích poukazoch a ich použití Vám poskytneme na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia dňa 21.9.2005 o 17.00 hod. v školskej jedálni. Zároveň Vás naň srdečne pozývam. Informácie môžete získať aj na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky: www.education.gov.sk.

             V tomto školskom roku naša škola ponúka:

  1. Školský klub detí                                 vychovávateľky
  2. Internetový klub                                 vychovávateľky
  3. Práca s počítačom                              Micheľová, Džmura
  4. Kurz anglického jazyka, certifikát FCE     Boháčiková
  5. Krúžok anglického jazyka                      Marjová
  6. Krúžok nemeckého jazyka                     Petrovská
  7. Základy španielskeho jazyka               
  Boháčik
  8. Základy ruského jazyka                       
Desiatniková
  9. Cvičenia zo SJ a M                              Domanská, Poprocká
10. Cvičenia z matematiky                         vyučujúci matematiky
11. Príprava na prijímacie pohovory z M        Vargová A.
12. Príprava na prijímacie pohovory zo SJ      Gajdošová
13. Doučovanie z M pre 8. roč.                  
Černíková, Kyseľová
14. Doučovanie zo SJ pre 8. roč.  
               Bardelčíková
15. Výtvarný krúžok                                  Stramská
16. Výtvarno – keramický krúžok           
      Dzianová
17. Poznaj a chráň (ekologicko-turistický)     Kasardová, Jurášová
18. Zdravý životný štýl                             Majerčák
19. Tanečná príprava – Hviezdička            
  Orosová, Girmanová
20. Tanečný krúžok I. stupeň                     Poprocká
21. Krúžok moderného tanca II. stupeň        Poprocký
22. Prípravka vo volejbale dievčat             
  Malešová
23. ŠŠS vo volejbale dievčat                      Šteliar
24. Volejbal chlapcov                                Háber, Bendík, Vranay
25. ŠŠS v gymnastike                               Vargová, Baluchová
26. Strelecký krúžok                                 Horňák, Klein
27. Pohybová príprava I. stupeň              
   Žihalová, Nickelová
28. Športová príprava II. stupeň              
   Roháčová, Klein
29. Skautský oddiel                                  Schiffler
30. Karate                                              Šolc, Kanálik
31. Budo pre deti – taekwon-do                
  Kandúr
32. Rádio K30                                          Gajdošová


           
Želám úspešný školský rok!

V Košiciach 12.9.2005                                            Mgr. Pavel Horňák
                                                                             riaditeľ školy

Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 12.9.2005
Mgr. Pavel Horňák