Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Projekt Ovorená škola
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäťSpäť
PROJEKT OTVORENÁ ŠKOLA

oblasť športu 2005

          Časť tohoto projektu sa nám podarilo zrealizovať a tu je výsledok - Foto z realizácie akcie

1. VÝCHODISKÁ A CIEĽ PROJEKTU

          Základná škola v Košiciach na Kežmarskej 30 ponúka pre svojich žiakov a občanov z okolia mnohoraké aktivity. Jednak prostredníctvom záujmovej činnosti, jednak spoluprácou s rodičmi i ponukou pre žiakov a verejnosť. Okrem priaznivých výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti máme mnohostranné bohaté úspechy v športovej činnosti školských športových stredísk vo volejbale, gymnastike a streľbe. Je v záujme reprezentácie školy vylepšovať možnosti športových aktivít žiakov a podporovať talentovaných žiakov. Za rovnako dôležité však považujeme umožniť športovať čo najširšiemu okruhu záujemcov a predchádzať tak nežiadúcim javom u dorastajúcej mládeže. Pretože sú priestory školy naplno vyťažené, hľadáme možnosť skultúrnenia a využitia aj doposiaľ málo využívaných priestorov.
          Takým je aj „polosuterén“ – priestor pod telocvičňou – doteraz slúžiaci ako sklad nepotrebných vecí či poškodeného nábytku pred vyradením. Po vyčistení sa stal provizórnou strelnicou, ktorá „vychovala“ strelcov – medailistov na majstrovstvách Slovenska a stala sa centrom športového využitia veľkých prestávok či príťažlivým miestom večera otvorených dverí pre deti i rodičov.

Preto jedným cieľom tohoto projektu je vybudovanie viacúčelovej školskej športovej strelnice. Tá bude po prebudovaní a zveľadení slúžiť:
- ako športová vzduchovková strelnica školského športového strediska,
- ako miesto športového využitia veľkých prestávok,
- ako stolnotenisová herňa a herňa stolného futbalu,
- ako klubovňa pre športovo-rekreačné a spoločenské hry.

Druhým športovo-rekreačným priestorom je átrium školy. V lete slúži ako priestor počas veľkých prestávok na voľný pohyb na vzduchu a v zime ako klzisko. Preto cieľom projektu je aj vybudovanie átriového zimného klziska. Átrium ako multifunkčný priestor po prebudovaní a zveľadení bude slúžiť:
- ako zimné rekreačné klzisko aj pre verejnosť,
- ako miesto športového využitia veľkých prestávok,
- ako florbalové ihrisko,
- ako priestor pre stolný tenis,
- ako priestor pre kultúrne podujatia.

Tretím športovým priestorom je asfaltové ihrisko. Slúži ako viacúčelové ihrisko na telesnú výchovu a ako rekreačné ihrisko pre verejnosť. Do tretice cieľom projektu je zveľadenie športového areálu. Ihrisko po vylepšení bude slúžiť:
- ako letné ihrisko pre hádzanú, basketbal a vybíjanú,
- ako doskočisko pre skok do diaľky
- ako miesto športového a rekreačného vyžitia detí v školskom klube detí,
- ako verejné rekreačné športovisko.

2. ČASOVÁ REALIZÁCIA PROJEKTU A PROGRAM ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Projekt sa bude realizovať v dvoch etapách. V prvej sa bude realizovať prebudovanie a obnova priestorov a v druhej využívanie športovísk a uskutočňovanie podujatí.

1. etapa – júl, august 2005:
- omietanie muriva strelnice, betónovanie poteru na podlahe strelnice,
- kladenie linolea na podlahu, vymaľovanie strelnice,
- obnova náteru basketbalových košov a hádzanárskych bránok,
- maľovanie čiar ihriska na basketbal, hádzanú a vybíjanú,
- výroba drevených skladacích mantinelov klziska,
- výroba dreveného debnenia pre skok do diaľky,
- nákup a dovoz piesku do doskočiska,
- nákup koberca, žinienok, nábytku do strelnice,
- nákup stolnotenisových stolov, stolného futbalu, vzduchoviek, streliva.

2. etapa – september 2005 – jún 2006:
- denné športovo-rekreačné využitie strelnice a átria počas veľkých prestávok,
- pravidelná tréningová činnosť školského športového strediska na strelnici,
- usporadúvanie streleckej ligy a jednorázových streleckých súťaži na strelnici,
- usporiadanie tradičných školských turnajov v stolnom tenise a stolnom futbale,
- využívanie asfaltových ihrísk a doskočiska počas telesnej výchovy,
- využívanie asfaltových ihrísk na rekreačno-športovú činnosť školského klubu detí,
- usporiadanie školských turnajov v streetbale, futbale, vybíjanej,
- využívanie asfaltových ihrísk verejnosťou na rekreačno-športovú aktivitu,
- využívanie átria ako klziska pre žiakov i verejnosť v zimných mesiacoch,
- usporiadanie školských turnajov vo florbale a ľadovom hokeji,
- využívanie átria na kultúrne podujatia (usporiadanie akadémie, karnevalu, diskotéky).

3. ZAMERANIE NA CIEĽOVÚ SKUPINU

Dobudovanie športovísk a rekreačno-športových priestorov umožní ich využitie hlavne deťom vo veku od 7 do 15 rokov. Táto skupina detí v počte okolo 600 bude využívať ihriská prevažne v čase od 8.00 do 13.30 hod. pod vedením alebo dozorom pedagogických zamestnancov. Skupina deti v počte 200 vo veku od 7 do 10 rokov ich využije ihriská aj v čase medzi 14.00 až15.00 hod. Po 15.00 hod. je predpoklad samostatného využitia ihrísk mládežou vo veku od 14 do 19 rokov.     
           Strelnicu bude prevažne využívať skupina žiakov v počte v priemere 25 vo veku od 11 do 15 rokov v čase medzi 14.00 až16.00 hod. a v čase od 9.40 do 10.00 hod.
           V čase víkendov sú športoviská dostupné okolitej verejnosti.

V Košiciach 12.5.2005

Mgr. Pavel Horňák
   riaditeľ školy

  Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 12.5.2005
Mgr. Pavel Horňák