Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Projekt Digitálni Štúrovci
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäťSpäť 

Spolufinancovani Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií
|učastníci|dojmyI|dojmyII|dojmyIII|


Tento projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy pôšt a tele- komunikácií. Boli sme v ňom úspešní a získali sme naň 100 000,- Sk

Názov projektu: DIGITÁLNI ŠTÚROVCI  

Termín realizácie:

apríl – december 2006

Miesto realizácie:

Košice a okolie

Ciele projektu:

 

 

 

 

     Škola uskutoční školenia so zameraním na  Základy práce s počítačom (OS, práca s dokumentmi a tabuľkami v MS Office) a  internetom pre cieľové skupiny lokálnej komunity, ktoré majú často problémy pri vstupe na trh práce. Tieto problémy súvisia s rýchlym vývojom digitálnych technológií, a teda v súčasnej modernej dobe je nevyhnutnosťou tento vývoj sledovať a prispôsobiť sa zmenám. Dnes je podstatné, aby sa človek naučil žiť v symbióze s technikou, nebál sa jej, vedel rozmýšľať v rámci jej možností, dokázal si predstaviť, ako riešiť problémy každodenného života pomocou výpočtovej techniky. Nejde tu iba o počítače – máme mobilné telefóny, digitálne fotoaparáty, tlačiarne, kamery, multimediálne prehrávače.... jednoducho všetko okolo nás. Dôležité je vedieť so všetkým zaobchádzať, vedieť, čo sa od toho dá očakávať a vedieť využiť možnosti, ktoré sú na dosah ruky. Prispôsobenie sa týmto zmenám znamená disponovať aspoň základnými zručnosťami z oblasti informačno-komunikačných technológií. V súčasnej dobe sú tieto zručnosti už nevyhnutnosťou pri úspešnom si hľadaní dlhodobého zamestnania. Jedným z cieľov tohto projektu je napomôcť cieľovým skupinám nadobudnúť tieto zručnosti a tým uľahčiť a urýchliť ich vstup na trh práce. Pokračovaním školení bude Internet klub v rozsahu dvoch hodín denne pod vedením pedagógov, ktorí budú poskytovať odborné poradenstvo.

Cieľové skupiny (komu je projekt určený):      Cieľovými skupinami sú občania (ženy, ženy ohrozené nezamestnanosťou, ženy na materskej dovolenke, vidiecke obyvateľstvo, ďalšie skupiny lokálnej komunity), ktorí majú z rôznych dôvodov obmedzený prístup k informačno-komunikačným technológiám. Je predpoklad, že sa budú rozširovať ponuky na prácu z domu práve prostredníctvom PC a internetu. Zvládnutím základných zručností z oblasti informačno-komunikačných technológií bude možné znižovať nezamestnanosť a zvyšovať životnú úroveň obyvateľstva.

Súčasný stav:  

     V súčasnosti je veľa občanov, ktorí majú dostatok voľného času a mali by záujem vzdelávať sa v oblasti práce s PC. Chceme im umožniť nie len prístup k PC a internetu, ale hlavne naučiť ich pracovať s PC. Mnohí majú deti či vnúčatá vzdialené v iných mestách  alebo v zahraničí a privítali by možnosť komunikovať s príbuznými pomocou elektronických médií. Mnohí hľadajú prácu a počítač či internet im môže napomôcť. Dá sa teda povedať, že k dnešnej základnej inteligencii patrí i technická zdatnosť súvisiaca s počítačovou gramotnosťou. Dnes už nie je potrebné báť sa stlačiť neznáme tlačidlo na prístroji. Hodnotové rebríčky a štýl života sa zmenili, takže niet prečo váhať.

Implementačný plán projektu :

     V roku 2006 uskutočníme 3 kurzy pre spomínané skupiny obyvateľstva. Počet účastníkov jedného kurzu je maximálne 15 (obmedzené počtom počítačov v učebni). Rozsah jedného školenia je 30 hodín. Pokračovaním kurzov je Internet klub, ktorý bude fungovať dve hodiny denne (16.00-18.00). Absolventi kurzov budú mať voľný prístup k počítačovej technike (PC, scanner, tlačiareň,...) a internetu aj po ukončení kurzu. Internet klub budú viesť  pedagógovia, ktorí absolvovali školenie na využitie IKT.

Časový harmonogram  projektu:

apríl:
- zakúpenie novej techniky
- zistenie záujmu o kurzy (záujem zistíme prostredníctvom letáčikov s návratkami)
máj – september:
- kurzy
október:
- vyhodnotenie projektu
máj – december:
 -internet klub

Požadované vstupy:  

     Využijeme počítačovú učebňu školy (15 PC+1 učiteľský PC),  literatúru a edukačný balík projektu Infovek. Na skvalitnenie práce chceme kúpiť notebook, datavideoprojektor a bielu tabuľu. Pedagógovia zapojení do projektu budú platení na základe dohôd o vykonaní práce, prípadne im bude poskytnuté náhradné voľno počas školských prázdnin. Kurzy vedie lektorka školiaceho centra Infoveku. Všetci pedagógovia našej školy majú školenie na využitie IKT. Energetické náklady hradí škola.

Očakávané výstupy:

(kvantitatívne a kvalitatívne meranie úspešnosti projektu)

Kvantitatívne:
- 3 kurzy, každý v rozsahu 30 hodín – 45 osôb
- Internet klub – denne 2 hodiny
Kvalitatívne:
- Digitálna gramotnosť obyvateľov obce a cieľových skupín
- Otvorenie školy cieľovým skupinám
- Na našej www stránke školy vytvoríme ponuku aktivít v rámci projektu Digitálne štúrovstvo na školách, aby sa do aktivít projektu zapojilo čo najviac občanov

Odborný garant:

Pavel Horňák, Mgr.

Kontaktná osoba:
(autor projektu)

Jana Micheľová, RNDr.
michelova@szm.sk

Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 20.2.2006
Mgr. Pavel Horňák