Rada rodičov

2 % (3 %) z dane pre Vaše deti – vyhlásenie 2015

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

Štatút Združenia rodičov pri ZŠ Kežmarská 30

Plán triednych aktívov Združenia rodičov 2017/18

13.09.2017 (streda o 17.00 hod.)                – plenárna schôdza a triedne aktívy
08.11.2017 (streda o 16.30 hod.)                 – triedne aktívy po 1. štvrťroku
10.01.2018 (streda o 16.30 hod.)                 – triedne aktívy pred koncom 1. polroka
11.04.2018 (streda o 16.30 hod.)                – triedne aktívy po 3. štvrťroku
09.06.2018 (streda o 16.30 hod.)                – triedne aktívy pred koncom školského roka
Poznámka: zasadnutia Rady rodičovského združenia budú v stredy o 17.30 hod. po triednych aktívoch a v inom čase podľa aktuálnej potreby a týchto termínov:
18.10.2017 (streda o 16.30 hod.)                – schvaľovanie rozpočtu rodičovského združenia

Zloženie Rady združenia rodičov 2016/17

Trieda Priezvisko Meno Titul Mobil E-mail
1.A Fraňová Monika Mgr. 0904 509 539 franova.m@gmail.com
1.B Kušnirik Pavol 0915 966 326 kusnirik@gmail.com
1.C Lacková Martina 0907 172 821 martina.lackova@upjs.sk
2.A Murgaš Jozef Ing. 0907 219 987 jose.murgi@gmail.com
2.B Wunschová Katarína Ing. 0905 651 871 katarina.wunschova@gmail.com
2.C Pašková Lucia Ing. 0918 750 656 paskova.l@gmail.com
3.A Kóčová Zdenka Mgr. 0904 395 947 zdenka.kocova26@gmail.com
3.B Kádár, PhD. Gabriel Ing. 0917 656 399 gkadar@outlook.sk
3.C Popelková, PhD. Miroslava MVDr. 0907 178 636 mirkapopelkova@gmail.com
4.A Rogaľová Liana Mgr. 0919 179 896 lianka.rogalova@gmail.com
4.B Grendelová Nataša Ing. 0903 185 190 natasagrendelova@gmail.com
5.A Bilá Andrea Ing. 0911 104 895 andrea.bila@ness.com
5.B Kušnírová Silvia Ing. 0911 129 414 skusnirova@gmail.com
6.A Janošková Veronika Mgr. 0907 595 593 veronikajanosko@gmail.com
6.B Tóth Róbert 0905 012 243 rtbuty@gmail.com
7.A Pudelská Zuzana 0905 653 374 marcelpudelsky@hotmail.com
7.B Karaffová Jana 0917 660 711 kara@cnet.sk
8.A Turyová Mária Ing. 0949 710 009 maria.turyova1@gmail.com
8.B Lőrincová Jana Bc 0907 712 728 janalor00@gmail.com
9.A Korytková Mária 0905 973 828 maria.korytkova@alltra.sk
9.B Buchelová Jana Ing. 0904 493 608 jana.buchelova@gmail.com

Rozpočet Združenia rodičov 2016/17

Príjmová časť Plánované príjmy Skutočné príjmy
1. Zostatok k 31.8.2016 1 577,85 € 1 577,85 €
2. Príspevky na RZ 4 268,00 € 4 287,00 €
3. 2% z daní 2 600,00 € 0,00 €
4. Úrok 0,50 € 0,00 €
5. Komparo 348,00 €
6. Maks 80,00 €
7. Maksík 291,50 €
8. Expert geniality show  60,00 €
9. Všetkovedko  154,00 €
10 Klokan  374,00 €
SPOLU 8 446,35 € 7 172,35 €
  Výdavková časť Plánované výdavky Skutočné výdavky
1. Školské súťaže
MO školské kolo 5.-9. ročník – 5 kat. á 15 € 75,00 € 75,74 €
Pytagoriáda školské kolo 3.-8.ročník – 6 kat. á 15 € 90,00 € 94,59 €
Olympiáda v SJL – 8.-9. roč. – 2 kat. á 15 € 30,00 € 29,01 €
Hviezdoslavov Kubín 1.- 4. ročník – 2 kat. á 15 € 30,00 € 31,39 €
Hviezdoslavov Kubín 5.-9. ročník – 6 kat. á 15 € 90,00 € 91,10 €
Olympiáda v ANJ – 2 kat. á 15 € 30,00 € 28,91 €
Olympiáda v NEJ – 1 kat. á 15 € 15,00 € 19,19 €
Súťaž Reading is easy 3.- 4. roč. 15,00 € 15,56 €
DEJ olympiáda – 3 kat. á 15 € 45,00 € 45,50 €
GEO olympiáda – 5 kat. á 15 € 75,00 € 64,67 €
Biblická olympiáda – 1 kat. á 15 € 15,00 € 14,66 €
Slávik Slovenska – 3 kat. á 15 € 45,00 € 31,50 €
Šaliansky Maťko – 3 kat. á 15 € 45,00 € 48,75 €
Literárne súťaže – 2 kat. á 15 € 30,00 € 29,63 €
Najlepší čitateľ ZŠ Kežmarská 30 – 2 kat. á 15 € 30,00 € 30,00 €
2. Korešpondenčné súťaže
Expert geniality show 35 žiakov á 2 € (cena 4 €) 70,00 € 120,00 €
Mak  sík 2.-4. roč. 48 žiakov x 4 € (cena 9,5 €) 212,00 € 503,50 €
Maks 5.-8. roč. 16 žiakov x 5 € (cena 10 €) 80,00 € 160,00 €
Klokan 1.- 9.roč. 140 žiakov á 2 € (cena 4 €) 280,00 € 748,00 €
Komparo 8.- 9. roč. 45 žiakov á 2,9 € (cena 5,9 €) 130,50 € 265,50 €
Komparo 4. a 6. roč. 80 žiakov á 2,9 € (cena 5,9 €) 232,00 € 418,90 €
3. Podujatia
Večer otvorených dverí, zápis do 1. ročníka 100,00 € 118,57 €
Mini maratón 50,00 € 8,87 €
Playback 50,00 € 82,40 €
Imatrikulácia 50,00 € 164,01 €
Halloween 50,00 € 57,92 €
Mikuláš 140,00 € 219,45 €
Vianočné Matiné 30,00 € 0,00 €
Karneval 1.- 4. 90,00 € 91,68 €
LV odmeny á 2 € pre 1. stupeň / 70 žiakov 140,00 € 151,45 €
LV odmeny á 2 € pre 2. stupeň / 40 žiakov 80,00 € 0,00 €
ŠvP odmeny á 2 € / 110 žiakov 2.ABC 4.AB 220,00 € 336,45 €
MDD 170,00 € 200,00 €
Akadémia ŠKD 180,00 € 161,75 €
Olympijský festival detí a mládeže a MDD 40,00 € 29,76 €
FIRST LEGO League na Slovensku 135,00 € 0,00 €
4. Učebné pomôcky
ŠKD spoločenské hry 150,00 € 241,68 €
Koberce Človeče nehnevaj sa 210,00 € 122,53 €
GEO nástenné mapy Afrika, Ázia 300,00 € 0,00 €
OBN nástenné obrazy 50,00 € 0,00 €
Životné cykly 4 ks – motýľ, žaba, mravec, včela 24,00 € 23,68 €
Materiálne zabezpečenie výučby TCH v 5. ročníku 50,00 € 0,00 €
Koberec na strelnicu 50,00 € 25,77 €
Topologo visio 101,00 € 104,29 €
Núdzové situácie 41,00 € 80,56 €
Rovnovážny had 3ks 195,00 € 0,00 €
Vizualizér (učebňa fyziky) 250,00 € 0,00 €
Endoskopická kamera 3ks 75,00 € 0,00 €
Coach senzor el. prúdu 2ks 100,00 € 0,00 €
Reostat do fyziky 110,00 € 0,00 €
Ručná výveva, magnet, dynamo, guľ.plazma 170,00 € 200,43 €
Kocky penové farebné 4 balenia 50,00 € 59,50 €
Geometrické telesá  4 balenia 50,00 € 49,30 €
Zodpovednosť 41,00 € 44,00 €
Domino sčítacie do 20 53,00 € 52,46 €
Domino odčítacie do 20 53,00 € 52,46 €
Nápovedné obrázky k SJL a MAT pre 1. roč. 40,00 € 39,60 €
5. Knihy, zošity
Knihy na záver školského roka 450,00 € 455,00 €
Slovníky pre RUJ 4 ks. 32,00 € 33,60 €
Pracovné listy ETV 8. roč. 30 ks 90,00 € 0,00 €
English Adventure Starter A 7ks 77,00 € 77,00 €
Slovník slov. jazyka 10 ks 100,00 € 0,00 €
6. Poplatky, pošta, iné 90,00 € 88,00 €
7. Poplatok SRRZ 0,00 € 0,00 €
8. Registrácia 2% dane 60,00 € 0,00 €
9. Rezerva 179,85 € 11,30 €
SPOLU                                                                                                                           ZOSTATOK k 31.8.2017 6 585,35 €                                             6 557,57 €                       614,78 €